ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
  • საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონი

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ'' 

"საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონი

 

  • კანონქვემდებარე აქტები

 

"საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილება

"საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება

 

  • მინისტრის აქტები

"საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და გაცემის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 5 აპრილის №27 ბრძანება

"საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 20 აპრილის №335 ბრძანება