ნიკო თათულაშვილი

ადმინისტრაციის უფროსი

 

დაბადების თარიღი : 6  აგვისტო 1981 წელი

 

განათლება :  

2012- 2016 წწ. - ესექსის უნივერსიტეტი, United Kingdom ; ევროკავშირის სამართალი, სამართალი დოქტორი.

2009 - 2011 წწ. - ლუნდის უნივერსიტეტი , Sweden ; ადამიანის უფლებათა სამართალი, სამართალი მაგისტრი.

2008 - 2009 წწ. - ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (CEU), Hungary; შედარებითი საკონსტიტუციო სამართალი, სამართალი მაგისტრი.

1998 - 2003 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო სამართალი ბაკალავრი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

01.2020 წ. დღემდე - ადმინისტრაციის უფროსი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

05.2019 - 01.2020 წწ . - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური.

03.2019 - 05.2019 წწ. - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორების აპარატი.

12.2018 - 03.2019 წწ. - საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი.

06.2017 - 12.2018 წწ. - საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი. 

03.2017 - 03.2019 წწ. - ფინანსური კომიტეტის თავმჯდომარე, ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპული ქსელი.

08.2015 წ.  დღემდე  -  ლექტორი , საერთაშორისო საჯარო სამართალი და ადამიანის უფლებების თეორია და პრაქტიკა, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

04.2015 - 05.2017 წწ. - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი.

10.2014 - 03.2015 წწ. - პროფესორის ასისტენტი ევროკავშირის სამართალში, ესსექსის უნივერსიტეტი.

10.2014 - 12.2014 წ. - პროფესორის ასისტენტი ვალდებულებით სამართალში, ესსექსის უნივერსიტეტი.

10.2013 - 07.2014 წწ. - მკვლევარი, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი.

05.2013 - 10.2013 წ. - პროექტის თანამშრომელი, ესსექსის სამართლის სკოლის პროექტი ადამიანის უფლებების შესახებ ირანში.

05.2012 - 09.2012 წ. - იურისტ-ტერმინოლოგი, მთარგმნელობითი ცენტრი, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე.

12.2007 - 08.2008 წწ. - მინისტრის მოადგილის თანაშემწე, საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო. 

02.2007 - 11.2007 წ. - ნოტარიატის დეპარტამენტის მრჩეველი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. 

08.2005 - 02.2007 წწ. - მინისტრის პირველი მოადგილის თანაშემწე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

 

ნაშრომები /  პუბლიკაციები :

10.2014 წ. - European Workers’ Rights, შრომითი უფლებები.

07.2014 წ. - შრომითი უფლებები საქართველო-ევროკავშირის ასოციაციის შეთანხმებაში,  ადამიანის უფლებები.

06.2014 წ. - Analysis of Labor Rights and Employment: Iran’s International Human Rights Obligations, ადამიანის უფლებები

When Can European States Ban Secondary Strikes? Comments on the RMT Judgment,

05.2014 წ. - შრომითი უფლებები,

Implementation of the Core ILO Standards at National Level: Comparative Study of

07.2011 წ. - Poland and Georgia, ადამიანის უფლებები/შრომითი უფლებები. 

 04.2010 წ.  - Judicial Independence in Georgia and Germany – Comparative Analyses of Constitutional Courts, სასამართლოს დამოუკიდებლობა.

 

პროექტები :

 

12.2017-06.2018 წწ.  - ადამიანის უფლებების სწავლება საჯარო სკოლებში,  სამართლებრივი მკვლევარი.

დანიის ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის მხარდაჭერით ჩატარდა ეროვნული საბაზისო კვლევა ადამიანის უფლებების განათლების შესახებ. შევისწავლეთ ადამიანის უფლებების სწავლების კუთხით არსებული მდგომარეობა საჯარო სკოლებში. შედეგად მომზადდა რეკომენდაციები სახალხო დამცველის სახელით.

02.2017-12.2017 წ. - ბიზნესი და ადამიანის უფლებები ,  მკვლევარი და პროექტის განხორციელებაზე ზედამხედველი. პრემიერ მინისტრთან არსებულ ადამიანის უფლებათა სამდივნოსთან და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად სახალხო დამცველმა ჩაატარა კვლევა ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ საქართველოში. აღნიშნული კვლევა საფუძვლად დაედო ადამიანის უფლებების ეროვნული სამოქმედო გეგმის თავს ბიზნესსა და ადამიანის უფლებებზე.

მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის შესაბამისობის შემოწმება საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკური განვითარებისა და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში.

03.2016-11.2016 წ. -  მკვლევარი

შევისწავლეთ საქართველოში არსებული მდგომარეობა და საერთაშორისო სტანდარტები მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით, იმის გასარკვევად თუ რამდენად მოდის ისინი შესაბამისობაში ერთმანეთთან. ამის საფუძველზე მოხდა სახალხო დამცველის და პროფესიული კავშირების ერთობლივი რეკომენდაციების გაცემა.

05.2013-10.2013წ.  -  ადამიანის უფლებები ირანში,  სამართლებრივი კვლევა

 

 

 

ტრენინგები :

 

10.2006-12.2007 წწ. - ბერნის უნივერისტეტი,  საკონსტიტუციო სამართალი, სერტიფიკატი

09.2001-05.2002 წწ. - საქართველოს გაეროს ასოციაცია,  გაეროს მოდელირების ციკლი, სერტიფიკატი

 

დამატებითი ინფორმაცია :

 

2017 წ. – ევროპის საბჭოს ექსპერტი, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებები სამართლის სპეციალისტებისთვის პროგრამის (HELP) ბიზნესი და ადამიანის უფელებების ონლაინ კურსის ხელმძღვანელი.

13.05.2015 წ. - დღემდე – ასოცირებული წევრი, დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი განათლების აკადემია.

2014-2015 წწ. – ფონდი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (FOSI) გლობალური დამატებითი საგრანტო პროგრამა (GSGP 2014-2015), ესექსის უნივერსიტეტის სადოქტორო სწავლება, გაერთიანებული სამეფო.

 2013-2014 წწ. – ფონდი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (FOSI) გლობალური დამატებითი საგრანტო პროგრამა (GSGP 2013-2014) ესექსის უნივერსიტეტის სადოქტორო სწავლება, გაერთიანებული სამეფო.

2012-2015 წწ. – ესექსის უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი, სადოქტორო სწავლება, გაერთიანებული სამეფო. 

2012-2014 წწ. – სამართლის სკოლის სტუდენტთა სადოქტორო ჯგუფის წარმომადგენელი, ესექსის უნივერსიტეტი.

 2012-2014 წწ. – სამართლის სკოლის სტუდენტთა სადოქტორო ჯგუფის წარმომადგენელი, ესექსის უნივერსიტეტი.

სადოქტორო სარედაქციო გუნდის წევრი: The Human Writes Newsletter, თავისუფლება დისკრიმინაციიდან, ტომი 1 თებერვალი, 2013წ., University of Essex. სადოქტორო სარედაქციო გუნდის წევრი: The Human Writes Newsletter, სამართლიანი სასამართლო და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა, ტომი I, თებერვალი, 2013წ., ესექსის უნივერსიტეტი.

2012-2013 წწ.– ფონდი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (FOSI) გლობალური დამატებითი საგრანტო პროგრამა (GSGP 2012-ფონდი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის 2013) ესექსის უნივერსიტეტის სადოქტორო სწავლება, გაერთიანებული სამეფო.

2009-2011 წწ. - შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდიანტი, სამართლის მაგისტრატურა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო შრომით უფლებებში, ლუნდის უნივერსიტეტი, შვედეთი.

2008-2009 წწ. – ფონდი ღია საზოგადოების სტიპენდიანტი, სამართლის მაგისტრატურა შედარებით საკონსტიტუციო სამართალში, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, უნგრეთი. სხვა

10-21 ივლისი, 2005 წ. - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ შერჩეული დამკვირვებელი პირველ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.

 

უცხო ენები:

ინგლისური

რუსული

გერმანული