სამინისტროს და მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი

ზოგადი რეგულაციები

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის შინაგანაწესი

 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ატაშეების და წარმომადგენლების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფრასტრუქტურის მართვის, სტანდარტიზაციისა და კოდიფიკაციის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხარისხის კონტროლისა და სამშენებლო ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულება