სამინისტროს და მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები - საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბი

ზოგადი რეგულაციები 

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალებში შამავალი ქვედანაყოფების შინაგანაწესი

საქართველოს თავდაცვის ძალებში სამსახურის დებულება

 

საქართველოს კანონი "სამხედრო პოლიციის შესახებ"

სამხედრო პოლიციის თანამშრომელთა სამსახურის გავლის წესი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო წესდება

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N23 ბრძანება " სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №181 საქართველოს სამხედრო ძალების სამწყობრო წესდების დამტკიცების შესახებ

 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები 

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის დებულება