საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

COVID-19  

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 10 სექტემბრის N676 ბრძანება "საქართველოში ახალი კორონავირუსით (Sars-Cov-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შემთხვევების გავრცელების მატებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 მარტის N271 ბრძანება "საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ღონისძიებების გატარების თაობაზე"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 20 მარტის N263 ბრძანება "საქართველოში ახალი კორონავიუსის (COVID 19) გავრცელებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 20 მარტის N257 ბრძანება "ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ"   

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 მარტის N231 ბრძანება "საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2021 წლის 5 ივლისის N558 ბრძანება "საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-Cov-2) გამოწვეული ინფექციის (covid-19) შემთხვევების გავრცელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ"

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N535 ბრძანება "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის საკუთრებაში გადაცემისთვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №608 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი ბინების საკუთრებაში გადაცემისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2019 წლის 8 ოქტომბრის №600 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი ბინების სამსახურებრივ სარგებლობაში/საკუთრებაში გადაცემისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2021 წლის 16 ივლისის N600 ბრძანება "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის საკუთრებაში გადაცემისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N598 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამიდიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციების განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №393 ბრძანება "ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2021 წლის 14 მაისის N380 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქონების განკარგვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 4 ოქტომბრის N922 ბრძანება "ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ"

 

 

გადაწყვეტილების მიღების წესი 

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №952 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილების მიმღები საბჭოს, მართვის ჯგუფისა და მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფების დებულების დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N280 ბრძანება "თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შერჩევის საბჭოების დებულების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის №26 ბრძანება "საკურატორო სფეროსა და უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ" 

საქართველოს თავდცვის მინისტრის №100 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, მინისტრის პირველ მოადგილესა და მინისტრის მოადგილეებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №459 ბრძანება "სადისციპლინო საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N653 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კეთილსინდისიერების ამაღლებისა და ანტიკორუფციული გარემოს მონიტორინგის საბჭოს შექმნის შესახებ"

 

 

განათლება

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №505 ბრძანება "ოფიცრის საწყისი სამხედრო განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №275 ბრძანება "სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების დებულების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №1117 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების პროგრამებზე კანდიდატთა შერჩევისა და პროფესიული განვითარების პროგრამების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №986 ბრძანება "ოფიცერთა სამხედრო განათლების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №55 ბრძანება "ოფიცერთა საკარიერო პროგრამებზე მიღების დამატებითი მოთხოვნების და პირობების დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №97 ბრძანება "სერჟანტთა სამხედრო პროფესიული განათლების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N956 ბრძანება "ნატოს სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამის (DEEP) განხორციელების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ"

 

პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №56 ბრძანება "სამხედრო მოსამსახურეთა მოწყობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №33 ბრძანება "ღირსშესანიშნავი დღეების დაწესების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N961 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში საქართველოს სახელმწიფო დროშის გამოყენებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ"

 

განხორციელებული რეორგანიზაცია

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №785 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისში რეორგანიზაციასა და საშტატო ნუსხით დამტკიცებულ თანამდებობათა მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №968 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო პირთა კვალიფიკაციის შეფასებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის №817 ბრძანება "შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების რეორგანიზაციისა და საშტატო ოპტიმიზაციის საკითხთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №957 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და საშტატო ნუსხით დამტკიცებულ თანამდებობათა მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №116 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის სტრუქტურული რეორგანიზაციასა და საშტატო ნუსხით დამტკიცებულ თანამდებობათა მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

 

სხვა

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N725 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N47 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალებში შემავალი ქვედანაყოფების შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №289 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №609 ბრძანება "აქტიურ სარეზერვო სამსახურში მისაღები პირების ფიზიკური ნორმატივების და მათი ჩაბარების წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №557 ბრძანება „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯების გაწევის პოლიტიკის“ და „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯების გაწევის ინსტრუქციის“ დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №224 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა საზღვარგარეთ მივლინების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №404 ბრძანება "აქტიურ სარეზერვო სამსახურში მისაღები პირების მიერ, კანდიდატთა შერჩევის კომისიისთვის წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №469 ბრძანება "აქტიური სარეზერვო სამსახურის საპილოტე პროგრამის განხორციელების შესახებ"