საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

სოციალური უზრუნველყოფა

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №608 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი ბინების საკუთრებაში გადაცემისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №441 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი ბინების სამსახურებრივ სარგებლობაში/საკუთრებაში გადაცემისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ" 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №818 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №922 ბრძანება "ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №393 ბრძანება "ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ"

გადაწყვეტილების მიღების წესი 

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №952 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილების მიმღები საბჭოს, მართვის ჯგუფისა და მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფების დებულების დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №910 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, მინისტრის პირველ მოადგილესა და მინისტრის მოადგილეებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ"

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის №109 ბრძანება "საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსს, გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილესა და მოადგილეებს შორის უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №533 ბრძანება "უფლებამოსილებათა მინიჭების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №459 ბრძანება "სადისციპლინო საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" 

 

განათლება

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №505 ბრძანება "ოფიცრის საწყისი სამხედრო განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №275 ბრძანება "სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების დებულების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №1117 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების პროგრამებზე კანდიდატთა შერჩევისა და პროფესიული განვითარების პროგრამების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N986 ბრძანება "ოფიცერთა სამხედრო განათლების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №55 ბრძანება "ოფიცერთა საკარიერო პროგრამებზე მიღების დამატებითი მოთხოვნების და პირობების დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №97 ბრძანება "სერჟანტთა სამხედრო პროფესიული განათლების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

 

პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №951 ბრძანება "სამხედრო მოსამსახურეთა მოწყობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №1690 ბრძანება "ღირსშესანიშნავი დღეების დაწესების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N961 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში საქართველოს სახელმწიფო დროშის გამოყენებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ"

 

განხორციელებული რეორგანიზაცია

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №785 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისში რეორგანიზაციასა და საშტატო ნუსხით დამტკიცებულ თანამდებობათა მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №968 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო პირთა კვალიფიკაციის შეფასებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის №817 ბრძანება "შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების რეორგანიზაციისა და საშტატო ოპტიმიზაციის საკითხთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №957 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და საშტატო ნუსხით დამტკიცებულ თანამდებობათა მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №116 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის სტრუქტურული რეორგანიზაციასა და საშტატო ნუსხით დამტკიცებულ თანამდებობათა მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ"

 

სხვა

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №646 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №609 ბრძანება "აქტიურ სარეზერვო სამსახურში მისაღები პირების ფიზიკური ნორმატივების და მათი ჩაბარების წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №557 ბრძანება „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯების გაწევის პოლიტიკის“ და „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯების გაწევის ინსტრუქციის“ დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №537 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა საზღვარგარეთ მივლინების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №404 ბრძანება "აქტიურ სარეზერვო სამსახურში მისაღები პირების მიერ, კანდიდატთა შერჩევის კომისიისთვის წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №469 ბრძანება "აქტიური სარეზერვო სამსახურის საპილოტე პროგრამის განხორციელების შესახებ"