სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები

საქართველოს კანონი "საქართველოს თავდაცვის შესახებ"

საქართველოს კანონი "თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ"

 

საქართველოს კანონი "სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ"

საქართველოს კანონი "სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ"

საქართველოს კანონი "სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ"

საქართველოს კანონი "არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ" 

საქართველოს კანონი "სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" 

საქართველოს კანონი "სამხედრო ძალების რეზერვისა და  სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ"

საქართველოს კანონი "მობილიზაციის შესახებ"

საქართველოს კანონი "სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №46 "სამხედრო სარეზერვო სამსახურის აქტიურ რეზერვში ჩარიცხულ პირთა გამოძახების წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდავცის მინისტრის ბრძანება N47 სამხედრო სარეზერვო სამსახურის აქტიურ რეზერვში მისაღებ პირთა შერჩევის წესის და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №42 ბრძანება სამხედრო ძალების საჭიროებისათვის სამოქალაქო სპეციალობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №43 სამხედრო სარეზერვო სამსახურში ჩარიცხულ პირთა სპეციალური მომზადების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №44 სამხედრო სარეზერვო სამსახურის აქტიურ რეზერვში  ჩარიცხულ პირთან გასაფორმებელი კონტრაქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

 

საქართველოს კანონი "სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ"

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება "საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის №238 დადგენილება „სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №1 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების, სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის პირობების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის №490 დადგენილება "სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა და სპეციალური წოდების მქონე პირთა სამივლინებო ზღვრული ყოველთვიური ნორმებისა და სხვა სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №06 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №02 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური ნორმატივებისა და მათი ჩაბარების წესის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №22 ბრძანება "სამხედრო ფორმის ტანსაცმელი და მისი ტარების წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №34 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეებზე ალკოჰოლური სიმთვრალის ფაქტის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს კანონი "სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ"

საქართველოს მთავრობის №372 დადგენილება "სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს მთავრობის №394 დადგენილება "სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ"

საქართველოს კანონი "საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ"

საქართველოს მთავრობის №178 დადგენილება "თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება"

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №90 ბრძანება „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდებების მინიჭების შესახებ” დებულების დამტკიცების თაობაზე"

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №28 ბრძანება "ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №481 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გასაცემი სალიცენზიო და სანებართვო მოწმობის ფორმების, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე"