სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები

საქართველოს კანონი ''საქართველოს თავდაცვის შესახებ'' 

საქართველოს კანონი ''თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ''  

საქართველოს კანონი ''სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ'' 

საქართველოს კანონი ''სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ'' 

საქართველოს კანონი ''სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ'' 

საქართველოს კანონი ''არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ''  

საქართველოს კანონი ''თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ'' 

საქართველოს კანონი ''მობილიზაციის შესახებ'' 

საქართველოს კანონი ''სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ'' 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №46 სამხედრო სარეზერვო სამსახურის აქტიურ რეზერვში ჩარიცხულ პირთა გამოძახების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №47 ბრძანება სამხედრო სარეზერვო სამსახურის აქტიურ რეზერვში მისაღებ პირთა შერჩევის წესის და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №42 ბრძანება სამხედრო ძალების საჭიროებისათვის სამოქალაქო სპეციალობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №43 სამხედრო სარეზერვო სამსახურში ჩარიცხულ პირთა სპეციალური მომზადების პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №44"სამხედრო სარეზერვო სამსახურის აქტიურ რეზერვში  ჩარიცხულ პირთან გასაფორმებელი კონტრაქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს კანონი ''სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ'' 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს მთავრობის №238 დადგენილება სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს მთავრობის N200 დადგენილება "საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N01 ბრძანება "საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 ივლისის N445 დადგენილება "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 15 იანვრის N1 ბრძანება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების, სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის №490 დადგენილება სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა და სპეციალური წოდების მქონე პირთა სამივლინებო ზღვრული ყოველთვიური ნორმებისა და სხვა სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის N109 ბრძანება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №02 ბრძანება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური ნორმატივებისა და მათი ჩაბარების წესის შესახებ 

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №22 სამხედრო ფორმის ტანსაცმლისა და მისი ტარების წესის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №34 ბრძანება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეებზე ალკოჰოლური სიმთვრალის ფაქტის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს მთავრობის №372 დადგენილება სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ 

 საქართველოს კანონი ''სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ'' 

საქართველოს მთავრობის №394 დადგენილება სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს კანონი ''საჯარო სამსახურის შესახებ'' 

საქართველოს კანონი ''საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ'' 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №178 თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება №90 „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდებების მინიჭების შესახებ” დებულების დამტკიცების თაობაზე  

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №28 ბრძანება "ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის №481 ბრძანება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გასაცემი სალიცენზიო და სანებართვო მოწმობის ფორმების, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე