ანგარიში, სტრატეგია, კონცეფცია, სამოქმედო გეგმა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობის შესახებ 2021 წლის ანგარიში

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობის შესახებ 2020 წლის ანგარიში

 

საქართველოს თავდავის სამინისტროში სახელმწიფო თავდაცვის დაგეგმვის დებულება

 

საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია

 

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2013-2016

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017-2020 

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2021-2025

 

თეთრი წიგნი 2013

თეთრი წიგნი 2014

თეთრი წიგნი 2017 - 2020

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკომუნიკაციო სტრატეგია 2017-2020

 

საქართველოს საფრთხეების შეფასების 2010-2013წწ. დოკუმენტი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2017-2020

თავდაცვის დაგეგმვის სახელმძღვანელო 2014

თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელო 2018-2021

შეიარაღების სისტემების შესყიდვების სტრატეგია 2019-2025

 

100 დღე  

100 დღე

 

თავდაცვის სამინისტროს ხედვა 2030

მინისტრის ხედვა 2020

მინისტრის ხედვა 2013-2014

მინისტრის ხედვა 2015-2016  

თავდაცვის მინისტრის დირექტივები 2017

თავდაცვის მინისტრის დირექტივები 2018

თავდაცვის მინისტრის დირექტივები 2019

 

თავდაცვის რესურსების მართვის კონცეფცია 2013

სამოქალაქო პერსონალის მართვის სისტემის განვითარების სტრატეგია

ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების კონცეფცია

 საქართველოს თავდაცვის ძალებში რეკრუტირების კონცეფცია

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქმედო გეგმა (2021 წელი)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის კონცეფცია

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა (2016)

„საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014−2016 წლების სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ

 

„ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს №1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012–2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

„საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის

 

გენდერული ასპექტების ინტეგრირება შეიარაღებული ძალების შიდა ზედამხედველობაში

უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობისას გენდერული ასპექტების ინტეგრირება ომბუდსმენისა და ეროვნული უფლებადამცველი ინსტიტუტების მხრიდან

თვითშეფასების სახელმძღვანელო გენდერის შესახებ პოლიციის, შეიარაღებული ძალებისა და იუსტიციის სექტორისთვის