ანგარიში, სტრატეგია, კონცეფცია, სამოქმედო გეგმა

საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია

 

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2013-2016

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017-2020 

 

თეთრი წიგნი 2013

თეთრი წიგნი 2014

თეთრი წიგნი 2017 - 2020

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკომუნიკაციო სტრატეგია 2017-2020

 

საქართველოს საფრთხეების შეფასების 2010-2013წწ. დოკუმენტი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2017-2020

თავდაცვის დაგეგმვის სახელმძღვანელო 2014

შეიარაღების სისტემების შესყიდვების სტრატეგია 2019-2025

 

100 დღე 

 

მინისტრის ხედვა 2013-2014

მინისტრის ხედვა 2015-2016

თავდაცვის მინისტრის დირექტივები 2017

თავდაცვის მინისტრის დირექტივები 2018

 

თავდაცვის რესურსების მართვის კონცეფცია 2013

სამოქალაქო პერსონალის მართვის სისტემის განვითარების სტრატეგია

ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების კონცეფცია

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა (2016)

„საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014−2016 წლების სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ

 

„ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს №1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012–2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

„საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის

 

გენდერული ასპექტების ინტეგრირება შეიარაღებული ძალების შიდა ზედამხედველობაში

უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობისას გენდერული ასპექტების ინტეგრირება ომბუდსმენისა და ეროვნული უფლებადამცველი ინსტიტუტების მხრიდან

თვითშეფასების სახელმძღვანელო გენდერის შესახებ პოლიციის, შეიარაღებული ძალებისა და იუსტიციის სექტორისთვის