გენერალური შტაბის J-3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტი
გენერალური შტაბის J-3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტი

დებულება | დეპარტამენტის უფროსი

 

 დეპარტამენტის ამოცანებია:

 • სამხედრო ოპერაციების დაგეგმვა და ოპერატიული გეგმების შემუშავება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სამხედრო-საზღვაო ოპერაციების დაგეგმვასა და აღსრულების კოორდინაციაში მონაწილეობა;
 • საერთაშორისო და გაერთიანებული (ეროვნული) სწავლებების დაგეგმვა და ჩატარება.

 

დეპარტამენტის კომპეტენციაა:

 • სამინისტროს სისტემაში შემავალ ქვედანაყოფებთან და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინირებულად სამხედრო ოპერაციების (საბრძოლო, არასაომარი და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები) დაგეგმვა და ოპერატიული გეგმების შემუშავება;
 • თავდაცვის ძალების მეთაურის გადაწყვეტილებების და/ან მითითებების მომზადება ოპერატიული გეგმების, ბრძანებების, დირექტივების, განკარგულებების სახით;
 • ოპერატიული გეგმების შედგენისას და სწავლებების დაგეგმარებისას, კომპეტენციის ფარგლებში, საცეცხლე, ჯავშანსატანკო და საინჟინრო საბრძოლო შესაძლებლობების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ასევე მათ შეზღუდვებზე და რისკფაქტორებზე, წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება;
 • თავდაცვის ძალებში შემავალი ქვედანაყოფებიდან საბრძოლო მზადყოფნის სტატუსის შეფასებისა და ოპერატიული კრებსითი მონაცემების მიღება და თავდაცვის ძალების საბრძოლო მზადყოფნის დონის საერთო სტატუსის თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
 • თავდაცვის ძალების საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანის სტანდარტული ოპერატიული პროცედურების გეგმისა და შესაბამისი სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავება;
 • საინფორმაციო ოპერაციების დაგეგმვა და სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობის გეგმების შემუშავება სამინისტროს სისტემაში შემავალ ქვედანაყოფებთან და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთქმედებაში;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ძალთა ორგანიზაციისა და მათი გამოყენების საკითხებში წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება და თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
 • გაერთიანებული (ეროვნული) და საერთაშორისო სწავლებების დაგეგმვა, ჩატარების ორგანიზება, კოორდინაცია, საორგანიზაციო მითითებების და სხვა დოკუმენტაციის შემუშავება;
 • თავდაცვის ძალებში შემავალი ქვედანაყოფებში ჩასატარებელი ერთობლივი შიდა სწავლებების დაგეგმვისა და ორგანიზების პროცესში სათანადო დახმარების გაწევა;
 • სამინისტროს სისტემაში შემავალ ქვედანაყოფებთან და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთქმედებაში, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიების დაგეგმვა, ასევე საერთაშორისო სამშვიდობო მისიების მომზადების, როტაციის და შესრულების დროს საორგანიზაციო ღონისძიებების კოორდინაცია, კომპეტენციის ფარგლებში, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მყოფი ქვედანაყოფების მართვასა და კონტროლში მონაწილეობა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სამხედრო-საზღვაო ოპერაციების დაგეგმვაში და აღსრულების კოორდინაციაში მონაწილეობა, ასევე საზღვაო მიმართულებაზე ძალთა ორგანიზაციისა და მათი გამოყენების საკითხებში წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება და თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
 • საქართველოს საზღვაო სივრცეში სუვერენული უფლებების დაცვისა და შავ ზღვაზე ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფ შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაცია და თანამშრომლობა, საერთაშორისო სამხედრო-საზღვაო თანამშრომლობის მხარდაჭერის განხორციელება;
 • მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, საზღვაო მიმართულებაზე ვითარების შეფასება, ანალიზი, საფრთხეებისა და რისკების პროგნოზირება და თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობისათვის წინადადებებსა და რეკომენდაციების წარდგენა;
 • თავდაცვის ძალებში განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებების გეგმა-კალენდრის შემუშავება;
 • სამინისტროს სისტემაში შემავალი ქვედანაყოფებიდან და სხვა სახელმწიფო უწყებებიდან შემოსული ინფორმაციებით საერთო მონაცემთა ბაზის შექმნა და შეფასება, სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელი პირებისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდება;
 • კრიზისული ვითარებისას, მისი ხასიათიდან და განვითარებიდან გამომდინარე, სამხედრო მართვის ცენტრის გაძლიერება ან ინტეგრირება ძირითადი მართვის პუნქტში და თავდაცვის ძალების მართვისა და კონტროლის მხარდაჭერა;
 • ინფორმაციების ურთიერთგაცვლა სახელმწიფოს სხვა სტრუქტურებთან;
 • კრიზისული სიტუაციების წარმოქმნისას, მიღებული ოპერატიული მონაცემების საფუძველზე, ვითარების შეფასება, კომპეტენციის ფარგლებში, წინადადებების მომზადება/წარდგენა თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად;
 • სამინისტროს და თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელი პირების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების, განკარგულებების დაყვანა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალებში შემავალ ქვედანაყოფებამდე და შესაბამის თანამდებობის პირებამდე;
 • თავდაცვის ძალების ძირითადი ღონისძიებების გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიმდინარეობის მონიტორინგი და ვითარების შესახებ ინფორმაციის დროული მიწოდება შესაბამის თანამდებობის პირებსა და სათანადო სამსახურებზე;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ნატოში ინტეგრაციისათვის აუცილებელი დოკუმენტაციის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და წინადადებების შემუშავება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, კონცეფციების, დოქტრინების, სტანდარტული ოპერატიული პროცედურების შემუშავებაში და თავდაცვის ძალების განვითარების პროგრამებში მონაწილეობის მიღება;
 • გვარეობათა მიმართულებების განვითარების გეგმებისა და პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, აღსრულების კოორდინაცია და კონტროლი.