ფინანსების მართვის დეპარტამენტი
ფინანსების მართვის დეპარტამენტი

დებულება | დეპარტამენტის უფროსი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტი წარმოადგენს სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს,რომელიც უზრუნველყოფს  დებულებით განსაზღვრული ამოცანების და კომპეტენციის შესრულებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

დეპარტამენტის ამოცანებია:

 

 • სამინისტროს მიერ გასატარებელი საფინანსო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესწავლა და სამინისტროს საფინანსო პოლიტიკის შემუშავება;

 

 • საერთაშორისო პროგრამების ფინანსური დაგეგმვა და შესრულება;

 

 • სამინისტროს სისტემის სტრუქტურული ქვედანაყოფების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესაბამისი მოთხოვნების საფუძველზე სამინისტროს ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება;

 

 • სამინისტროს, მათ შორის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბისა და ჯარის სახეობის ქვედანაყოფების მიხედვით,ფინანსური უზრუნველყოფის სისტემის შემუშავება და ცენტრალიზებული წესით, სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ შედგენილი დოკუმენტაციისა და რეკვიზიტების მიხედვით,შესაბამისი ანგარიშსწორება;

 

 • სამინისტროს ფინანსური უზრუნველყოფა, ფინანსური უზრუნველყოფის სისტემის შემუშავება და მართვა;

 

 • სამინისტროს ბიუჯეტის აღსრულება;

 

 • სამინისტროსათვის, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ბალანსზე რიცხული/სარგებლობაში გადაცემული ქონების სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ზედამხედველობა;

  

 • სამინისტროს მოთხოვნით/ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრული ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესაბამისობის დადგენის მიზნით, კომპეტენციის ფარგლებში,მისაწოდებელი საქონლის შემოწმება;

 

 • კვებითი მომსახურების ხარისხის შემოწმება/კონტროლი.

 

დეპარტამენტის კომპეტენციაა:

 

 • სამინისტროს მიერ გასატარებელი საფინანსო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესწავლა და სამინისტროს საფინანსო პოლიტიკის შემუშავება;

 

 • სამინისტროს სისტემის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესაბამისი მოთხოვნების საფუძველზე თავდაცვის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და შესაბამის უწყებებში განსახილველად წარდგენა;

 

 • სამინისტროს ბიუჯეტის კვარტალური განწერა;

 

 • პროგრამების, წვრთნებისა და სხვა ღონისძიებების ფინანსურ დაგეგმვაში მონაწილეობა;

 

 • ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციასთან პარტნიორობის კუთხით დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში, ღონისძიებების შესახებ შესაბამისი ანგარიშების მომზადება;

 

 • ცენტრალიზებული წესით, სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ შედგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, შესაბამისი რეკვიზიტების მიხედვით ანგარიშსწორების უზრუნველყოფა;

 

 • სამინისტროს ფულადი უზრუნველყოფა და სალარო ოპერაციების წარმოება;

 

 • საგადასახადო, სახაზინო და საბანკო ოპერაციების წარმოება და განაცემთა ინფორმაციის ელექტრონული დეკლარირება კანონმდებლობის შესაბამისად;

 

 • დაწესებულ ვადებში სამინისტროს საფინანსო ანგარიშგების გამოთხოვა, განხილვა და ნაერთი ბალანსის შედგენა და წარდგენა;

 

 • სამინისტროს მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი ანგარიშგების მომზადების მიზნით, საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვა, ანგარიშგების მომზადება და შესაბამის უწყებებში წარდგენა;

 

 • სამინისტროს სისტემაში მოქმედი იურიდიული პირების დებულებების, წესდებების, ბიუჯეტებისა და საშტატო განრიგების პროექტების განხილვა და სამინისტროს ხელმძღვანელობის დავალების შემთხვევაში მათ მიერ მიღებული შემოსავლების ანალიზი;

 

 • საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრუქტურული ქვედანაყოფების საფინანსო და სამეურნეო აღრიცხვის სამსახურებში დასანიშნად წარდგენილი კანდიდატურების განხილვაში მონაწილეობა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა;

 

 • კანონპროექტებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შემუშავებაში მონაწილეობა;

 

 • სამინისტროს ბიუჯეტის მიზნობრივი ხარჯვისა და მისი შესრულების ანალიზი;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში საფინანსო საკითხების კოორდინაცია და სამინისტროს ხელმძღვანელობის დავალების შემთხვევაში, სამინისტროს სისტემის სტრუქტურული ქვედანაყოფების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მიღებული დაფინანსების შესრულების მონიტორინგის განხორციელება;

 

 • საფინანსო საკითხებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების სამინისტროში ეფექტურად იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით დახმარების აღმოჩენა;

 

 • სამინისტროს ბალანსზე რიცხული, სარგებლობაში არსებული, ასევე სამინისტროს დაკვეთით წარმოებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ზედამხედველობა;

 

 • ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, განსაზღვროს შემსრულებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, რამდენად შეესაბამება მის მიერვე წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას და სხვა შესაბამის აქტებს;

 

 • სამინისტროს მოთხოვნით/ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შესყიდვის ობიექტის შემოწმება;

 

 • შესასყიდი საწვავ-საპოხი მასალის ვიზუალური და დოკუმენტალური შემოწმება;

 

 • საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების პირობებთან ხარისხის, ღირებულებისა და მოცულობების განსაზღვრა-დადგენის მიზნით საექსპერტო დაწესებულებისათვის მიმართვა;

 

 • საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა რაციონალური და უსაფრთხო კვების მიზნით სურსათის ხარისხისა და კვების კონტროლი;

 

 • სამხედრო ქვედანაყოფების კვების ბლოკებში საკვები პროდუქტების შენახვის, გადამუშავებისა და მომზადების, გამოყენების წესების დაცვის, ტრანსპორტირების, სანიტარიულ-ჰიგიენური, საკვები პროდუქციის შესახებ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობის კონტროლი;

 

 • სამინისტროს დაკვეთით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული და სარგებლობაში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მაღალი და დაბალი ძაბვის, შიდა და გარე ელექტრომომარაგების, სახანძრო სისტემების, გათბობა-გაგრილების, კონდიცირება-ვენტილაციის, ბუნებრივი აირით მომარაგების, სამშენებლო, სარემონტო სამუშაოების ზედამხედველობა;

 

 • შესყიდული ტექნიკის, შეიარაღებისა და საბრძოლო მასალების ხარისხის და მისი შემადგენელი ერთეულების გამოცდის კონტროლი;

 

 • შენახვაზე მყოფი საბრძოლო მასალების პერიოდულ გამოცდებში მისი ხარისხის შემოწმების მიზნით კონტროლის განხორციელება დადგენილ ნორმებთან და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან მიმართებაში