სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი
სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი

დებულება | დეპარტამენტის უფროსი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი. დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობითა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტებით.

 

დეპარტამენტის ფუნქციები და ამოცანები:

 

  • შეიმუშავებს წინადადებებს იარაღის ბრუნვასთან დაკავშირებული, სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების თაობაზე;

 

  • ახორციელებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიისა და ამ კომისიასთან არსებული უწყებათაშორისი ექსპერტთა ჯგუფის საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას;

 

  • ახორციელებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ მისაღები რეკომენდაციების პროექტების შემუშავებას;

 

  • ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იარაღის ბრუნვასთან დაკავშირებული,სამინისტროს მიერ გასაცემი ლიცენზიებისა და ნებართვების მომზადებას;

 

  • ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სალიცენზიო და სანებართვო პირობების შესრულების კონტროლს.