საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

დებულება | დეპარტამენტის უფროსი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი წარმოადგენს სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომელიც უზრუნველყოფს დებულებით განსაზღვრული ამოცანების და კომპეტენციის შესრულებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

დეპარტამენტის ამოცანებია:

 

 • სამინისტროს სისტემის ერთიანი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ხედვისა და სტრატეგიის ფორმირება და თანამედროვე საინფორმაციო-აკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება;

 

 • სამინისტროს სისტემაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური პროექტების შემუშავება შესაბამის ქვედანაყოფებთან კოორდინაციით, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებების გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

 

 • სამინისტროს სისტემაში კიბერუსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებისა და დანერგვის ხელშეწყობა;

 

 • ელექტრონული მონაცემთა ბაზების, სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, დანერგვა და მათი გამართულად მუშაობა სახელმწიფო და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

 

 • ერთიანი საინფორმაციო ბაზის ადმინისტრირება, სისტემური განახლება და ანალიზი.

 

დეპარტამენტის კომპეტენციაა:

 

 • სამინისტროს სისტემაში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესაბამისი პოლიტიკისა და სტანდარტების განსაზღვრა, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში საქმიანობის კოორდინაცია და მისი მონიტორინგი კომპეტენციის ფარგლებში;

 

 • სამინისტროს სისტემაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების წესებისა და ნორმების დანერგვა, აგრეთვე სისტემის ელექტრონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

 

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტებისა და ნორმების დანერგვა, კომპეტენციის ფარგლებში ამ სტანდარტების დანერგვის პროცესისა და ექსპლუატაციის მონიტორინგი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიუროსთან თანამშრომლობით;

 

 • სამინისტროს სისტემის კიბერსივრცეში არსებული კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ადმინისტრირებისა და დაცვის საერთო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობა და შემდგომი მონიტორინგი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიუროსთან თანამშრომლობით;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში მინისტრის სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება;

 

 • არსებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სისტემების სტატისტიკა-ანალიზი და მათი სრულყოფისთვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავება;

 

 • სამინისტროს სისტემაში კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელების ფორმირება-სრულყოფისთვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავება შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან კოორდინაციით;

 

 • სამინისტროს სისტემაში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო მიმართულებების პროექტებისა და გეგმების შემუშავება;

 

 • ელექტრონული მართვის სისტემების (პროგრამების) შექმნა, დანერგვა და განვითარება, მათი ურთიერთთავსებადობის უზრუნველყოფა. ელექტრონული მართვის სისტემების შექმნის პროცესში,შესაბამისი ქვედანაყოფების ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

 • სამინისტროში არსებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოყენების ელექტრონული ვერსიების დამუშავების ხელშეწყობა, გავრცელება, ელექტრონული მონაცემთა ბაზების ფორმირება-სრულყოფის ხელშეწყობა;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს მფლობელობაში/სარგებლობაში არსებული კომპიუტერული ტექნიკის და ტექნოლოგიების ოპტიმალური განაწილების უზრუნველყოფა, მონიტორინგი და სტაბილური ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა/მხარდაჭერა;

 

 • თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების ათვისებაში სამინისტროს პერსონალის ხელშეწყობა შესაბამისი ტრენინგების უზრუნველყოფისა და სახელმძღვანელო-საცნობარო მასალების მოპოვება-მომზადების გზით;

 

 • სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა აღრიცხვა, მონაცემთა ბაზაში შეტანა და ცენტრალური მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირება;

 

 • სამინისტროს სისტემაში არსებული საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული და ლოგისტიკური სერვისებისა და აპლიკაციების მართვა.