თავდაცვის ატაშეების და სამინისტროს წარმომადგენლების ოფისი
თავდაცვის ატაშეების და სამინისტროს წარმომადგენლების ოფისი

დებულება | ოფისის უფროსი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ატაშეების და სამინისტროს წარმომადგენლების ოფისი წარმოადგენს სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომელიც დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობითა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტებით.

 

დეპარტამენტის ფუნქციები და ამოცანები:

 

  • საქართველოს თავდაცვის ატაშეების და სამინისტროს წარმომადგენლების (მათი აპარატების) საქმიანობის კოორდინაცია;
  • საზღვარგარეთის ქვეყნების სამხედრო უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან სამხედრო და სამხედრო–პოლიტიკური თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა.
  • კომპეტენციის ფარგლებში, საზღვარგარეთის ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სამხედრო ხასიათის ურთიერთობებში საქართველოს წარმომადგენლობის (თავდაცვის ატაშეს/წარმომადგენლის აპარატების) ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
  • საზღვარგარეთის ქვეყნების სამხედრო უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების დამყარებისა და განვითარების მიზნით,  მინისტრის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად, სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტთან და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბთან კოორდინაციით, სამინისტროს დიპლომატიურ საქმიანობაში მონაწილეობა;
  • თავდაცვის ატაშეს/სამინისტროს წარმომადგენლის (და მისი აპარატის თანამშრომლების) კანდიდატების შერჩევის, მომზადების და როტაციის წესით წარგზავნის პროცედურების კოორდინაცია;        
  • თავდაცვის ატაშეს/სამინისტროს წარმომადგენლის აპარატების ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის (მათ შორის, მატერიალურ–ტექნიკური საშუალებებით და სამართლებრივი დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის) კოორდინაცია;
  • კომპეტენციის ფარგლებში, საინფორმაციო–ანალიტიკური საქმიანობის წარმოება;
  • კომპეტენციის ფარგლებში, საპროტოკოლო საქმიანობის წარმოება.