სამინისტროს შესახებ

დებულება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არის საქართველოს კონსტიტუციის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას თავდაცვის სფეროში.

 

სამინისტროს დანიშნულებაა საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმშენებლობა, მისი მუდმივი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა, ბრძოლისუნარიანობის განმტკიცება, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ნებისმიერი ხელყოფისა და შესაძლო აგრესიის მოგერიება.

 

სამინისტროს საქმიანობის სფერო და ამოცანები:

 

1. ქვეყნის სახმელეთო და საჰაერო სივრცის, ხოლო საომარი მდგომარეობისას ასევე საზღვაო სივრცის დაცვა.


2. თავდაცვის პოლიტიკის შემუშავება და წარმართვა.


3. თავდაცვის სფეროში საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა აღსრულების უზრუნველყოფა.


4. თავდაცვის ძალების განვითარების ძირითადი პროგრამების, გეგმებისა და სამომავლო სტრუქტურის განსაზღვრა/შემუშავება.


5. საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარებისათვის აუცილებელი პროგრამების, კონცეფციებისა და გეგმების შემუშავება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან/ორგანიზაციიდან საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვა და სპეციალისტების/წარმომადგენლების მიწვევა, აგრეთვე საქართველოს ეროვნული თავდაცვის გეგმების შემუშავების პროცესში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა.


6. ეროვნული და უწყებრივი დონის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტების შემუშავება/შემუშავებაში მონაწილეობა.


7. თავდაცვის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის, დოქტრინების, წესდებების შემუშავება და მათი ინიციირება შესაბამის ორგანოებში, აგრეთვე მინისტრის სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება.


8. თავდაცვის ბიუჯეტისა და ფინანსური პროექტების შემუშავება.


9. კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, იარაღის, სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ბრუნვასთან დაკავშირებული ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემა.


10. საქართველოს თავდაცვის ძალების საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნა და მისი ინსპექტირება.


11. საქართველოს საზღვაო სივრცეში სუვერენული უფლებების დაცვა და შავ ზღვაზე ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფ შესაბამის უწყებებთან ურთიერთქმედება, სამხედრო-საზღვაო ოპერაციების დაგეგმვაში მონაწილეობა, აღსრულების კოორდინაცია, კომპეტენციის ფარგლებში.


12. კონსტიტუციით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სპეციალური და კონტრტერორისტული ოპერაციების ჩატარება და მათში მონაწილეობა.


13. საერთაშორისო სამხედრო თანამშრომლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაგეგმვა, აღსრულება და კონტროლი.


14. თავდაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობა.


15. თავდაცვის ძალების საბრძოლო მზადყოფნისათვის საჭირო შეიარაღებით, ტექნიკით, აღჭურვილობით, ასევე სხვა სამხედრო ქონებითა და მატერიალური საშუალებებით უზრუნველყოფა.

16. ლოჯისტიკური დაგეგმვა და უზრუნველყოფა; კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისა და საქართველოს სახელმწიფო (კერძო) სტრუქტურების სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებებითა და ხაზებით
პრიორიტეტული სარგებლობა; დადგენილი წესით, სამხედრო გადაზიდვების გეგმების შემუშავება, შეთანხმება და დამტკიცება.


17. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის, მათ შორის, ახალი და მოდერნიზებული შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის თავდაცვის ძალების შეიარაღებაში მიღება და შეიარაღებიდან მოხსნა.


18. სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღების მოდერნიზაცია.


19. თავდაცვითი და სასწავლო ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების მოწყობა-განვითარება.


20. სამხედრო ქონებისა და სამხედრო პროდუქციის მართვა.


21. თავდაცვის ძალების რეზერვის სისტემის მომზადება, მართვა და განვითარება.


22. სამინისტროს სისტემაში უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვა.


23. სამხედრო სადაზვერვო საქმიანობის განხორციელება.


24. საინფორმაციო ოპერაციებში მონაწილეობა.


25. სამინისტროს სისტემის სამედიცინო უზრუნველყოფა, სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და გასატარებელი ღონისძიებების დაგეგმვა.


26. ქვედანაყოფების დასახელებისა და დისლოკაციის ადგილების, აგრეთვე სამხედრო ობიექტების განლაგების განსაზღვრა.


27. საძიებო-სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობა, კომპეტენციის ფარგლებში.


28. საგანგებო სიტუაციისა და საგანგებო მდგომარეობის დროს სახელმწიფო ორგანოების მხარდაჭერა კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.


29. სამხედრო ცერემონიალებისა და სარიტუალო ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა.


30. სამხედრო სწავლებებისა და ოპერაციების დაგეგმვა და მათი წარმართვა.


31. ქვეყნის შიგნით წვრთნებისას შესაბამისი უწყებების ჩართულობის კოორდინაცია.


32. საომარი მდგომარეობის დროს კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა და კიბეროპერაციების წარმოება.


33. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საგამოძიებო ქვემდებარეობის ფარგლებში დანაშაულთა გამოძიება, ოპერატიულ-სამძებრო და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 1431 მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ფარული საგამოძიებო
მოქმედებების განხორციელება.


34. სამხედრო დისციპლინის უზრუნველყოფა.


35. თავდაცვა და სამხედრო ობიექტების დაცვა.


36. სახელმწიფოში შექმნილი საგანგებო სიტუაციის, საგანგებო ან/და საომარი მდგომარეობის დროს დადგენილი წესით რეაგირება.


37. კომპეტენციის ფარგლებში, ომის საშიშროებისა და სამხედრო საფრთხეების განსაზღვრა.


38. სამხედრო განათლების სისტემის, სამხედრო კვლევისა და მეცნიერების განვითარება.

 

39. სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების სამედიცინო და სოციალური უზრუნველყოფა საბიუჯეტო ასიგნებათა ფარგლებში, ასევე ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.

40. სამინისტროს სისტემის ორგანიზაციული მოწყობა, მისი ადამიანური რესურსების მართვა და განვითარება.

41. თავდაცვის მიზნებისთვის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემებით უზრუნველყოფა და მისი განვითარების ხელშეწყობა; კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისა და საქართველოს სახელმწიფო (კერძო) სტრუქტურების კავშირგაბმულობის ქსელებით პრიორიტეტული სარგებლობა; თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, კავშირგაბმულობის საშუალებებისა და არხების აღდგენის, გამოყოფილი რადიოსიხშირული სპექტრების გამოყენების გეგმების შეთანხმება.


42. კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, უცხოეთის შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, საერთაშორისო ან/და არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მათ ორგანოებთან ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების გაფორმება (მიუხედავად მათი ფორმისა და სახელწოდებისა), რომლებიც არ წარმოადგენენ „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, არ რეგულირდებიან საერთაშორისო სამართლის ნორმებით და ფორმდება საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში.


43. კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და განსაზღვრული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმით იურიდიული პირების დაფუძნება.