თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტი
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტი

დებულება | დეპარტამენტის უფროსი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტი არის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი და თავისი ამოცანებისა და კომპეტენციის განხორციელებისას წარმოადგენს სამინისტროს

 

დეპარტამენტის ამოცანებია:

 

 • საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში თავდაცვის სფეროში არსებული და საპროგნოზო ვითარების, გამოწვევებისა და საფრთხეების ანალიზი პოლიტიკურ-სტრატეგიული, საფინანსო-ეკონომიკური და სამხედრო-ტექნიკური თვალსაზრისით;

 

 • ქვეყნის უსაფრთხოების გარემოს შეფასება და ეროვნული უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკური კურსის გათვალისწინებით, წინადადებების შემუშავება თავდაცვის პოლიტიკის მიმართულებებთან დაკავშირებით;

 

 • მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში, თავდაცვის პოლიტიკის,დაგეგმვისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება, მათი შემუშავების/გადასინჯვის პროცესის კოორდინაცია;

 

 • ქვეყნის თავდაცვის შესაძლებლობის ზოგადი მოთხოვნების შემუშავება, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარების მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი გეგმების განსაზღვრა;

 

 • წინადადებებისა და მოსაზრებების შემუშავება თავდაცვის სისტემის რეფორმებთან დაკავშირებით;

 

 • ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავების უწყებათაშორის სამუშაო ფორმატებში მონაწილეობა;

 

 • დაგეგმვის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების პროცესის მხარდასაჭერად დაგეგმვის, თავდაცვის პროგრამების შემუშავების პროცესის კოორდინაცია და კომპეტენციის ფარგლებში თავდაცვის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მონაწილეობა;

 

დეპარტამენტის კომპეტენციაა:

 

 • რეგიონულ და სტრატეგიულ დონეზე თავდაცვის, უსაფრთხოების და საერთაშორისო პოლიტიკის სფეროებში არსებული ვითარების შესწავლა/ანალიზი, მნიშვნელოვანი პროცესებისა და ტენდენციების გამოკვეთა, შესაძლო განვითარებების პროგნოზირება; აღნიშნულის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის გარემოს ანალიზი, მისგან მომდინარე საფრთხეებისა და შესაძლებლობების გამოკვეთა და უსაფრთხოების გარემოსა და საფრთხეების შეფასების მიზნით სათანადო დასკვნების მომზადება სამინისტროს ხელმძღვანელობის, სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის წარსადგენად;

 

 • თავდაცვისა და უსაფრთხოების გარემოში მომხდარი ცვლილებების, განვითარების ტენდენციებისა და პროგნოზების მნიშვნელობის შეფასება საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უზრუნველყოფისთვის და ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის შემუშავების პროცესის მხარდასაჭერად სათანადო დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სამინისტროს ხელმძღვანელობის, სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვისთვის წარსადგენად;

 

 • სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფებიდან, საჯარო სამართლის იურიდიული პირებიდან და საქართველოს შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებიდან საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში მიმდინარე, საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა/მიღება, ანალიტიკური დამუშავება და სისტემატიზაცია;

 

 • შერჩეულ მიმართულებებზე, სტრატეგიულ და რეგიონულ დონეებზე საქართველოს ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო-პოლიტიკური, სამხედრო-ეკონომიკური და სამხედრო-ტექნიკური პროცესების ანალიზი;

  

 • თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით მნიშვნელოვანი პროცესების ანალიზის შედეგების შესახებ სამინისტროს ხელმძღვანელობის და სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ინფორმირება;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში, სამინისტროს ხელმძღვანელობის დავალებით, ან/და თავდაცვის სისტემაში შემავალ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან შეთანხმებულ მიმართულებებზე და საკითხებზე მათი ანალიტიკური უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში, დადგენილი წესით, ქართულ და უცხოურ ანალიტიკურ და საექსპერტო წრეებთან, ანალიტიკური დეპარტამენტის შესაბამისი პროფილით მომუშავე კვლევით ჯგუფებთან ურთიერთობა;

 

 • თავდაცვისა და უსაფრთხოების ეროვნული და უწყებრივი დონის სტრატეგიული/კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტების ანალიზი, შემუშავება და/ან შემუშავებაში მონაწილეობა;

 

 • თავდაცვის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის წარმართვა;

 

 • ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავების უწყებათაშორის სამუშაო ფორმატებში მონაწილეობა/წარმართვა;

 

 • სამინისტროს გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პოლიტიკის ხელშეწყობა;

 

 • რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება მიმდინარე და განსახორციელებელი რეფორმების მხარდაჭერის მიზნით;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

 • სამინისტროს ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება;

 

 • საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის ორგანიზება;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების მხარდასაჭერად შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში კრიზისების მართვასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;

 

 • თავდაცვის სტრატეგიული და უწყებრივი დონის სამართლებრივი აქტების იმპლემენტაციის მხარდაჭერა, მონიტორინგი და ანგარიშგება;

 

 • სამინისტროს სისტემის ქვედანაყოფებს შორის ურთიერთგადამკვეთი საქმიანობის კოორდინაციის და მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმირებულობის ხელშეწყობის მიზნით, სამინისტროს საქმიანობის ანგარიშების (კვარტალური/წლიური) მომზადება;

 

 • განათლების პოლიტიკის შემუშავების მხარდაჭერა;

 

 • თავდაცვის რესურსების მართვის სისტემის მხარდასაჭერად პოლიტიკის გასაზღვრა, თავდაცვის პროგრამების შემუშავების პროცესის კოორდინაცია და კომპეტენციის ფარგლებში თავდაცვის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მონაწილეობა;

 

 • თავდაცვის რესურსების გამჭვირვალე და ეფექტიანი მართვის სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;

 

 • თავდაცვის პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავების პროცესის მხარდაჭერა;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მექანიზმების (თავდაცვის დაგეგმვისა და მიმოხილვის პროცესი – PARP; ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა – ANP; ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი SNGP; ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის თანამშრომლობის ფორმატები – CSDP) შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში მონაწილეობა;

 

 • პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გეგმების შემუშავების პროცესში მონაწილეობა;

 

 • თავდაცვის სამინისტროში გადაწყვეტილების მიღების პროცესების ხელშეწყობა; ც) კომპეტენციის ფარგლებში თავდაცვის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის განახლების პროცესში მონაწილეობა;

 

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს გამოწვევებისა და საფრთხეების ანალიზისა და შეფასების სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა;

 

 • თავდაცვის სისტემის განვითარების კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით შექმნილ შიდაუწყებრივ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა;

 

 • თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხარდაჭერა თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებულ ძალებში თავდაცვის ტრანსფორმაციის და თავდაცვის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროცესების წარმართვაში;

 

 • თავდაცვის დაგეგმვის, აღსრულებისა და ინსტიტუციონალიზაციის ღონისძიებების მხარდაჭერა,მონიტორინგი და ანგარიშგება;

 

 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.