თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა განსაზღვრავს სამინისტროს წინაშე არსებულ პრობლემებს, მათი გადაჭრის გზებს, ვადებს, საშუალებებს, საჭირო რესურსებს და პრიორიტეტულ მიმართულებებს, აგრეთვე მის აღსრულებაზე სამინისტროს პასუხისმგებელ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს. თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტი თავსებადია თავდაცვის სამინისტროს ხედვის დოკუმენტში განსაზღვრულ პრიორიტეტებთან.