სსსტც „დელტა“

სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტას მისია საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან და თავდაცვის ეროვნული სტრატეგიიდან მომდინარეობს.  ცენტრის ძირითადი ამოცანა ეროვნული სამხედრო მრეწველობის განვითარების ხელშეწყობა, თანამედროვე და ინოვაციური სამხედრო ტექნოლოგიების პროექტირება-წარმოებაში დანერგვა, მსოფლიო ტენდენციებს მორგებული საბრძოლო ტექნიკის და შეიარაღების დაპროექტება, შექმნა და სერიული წარმოებაა.

 

,,დელტას“ ისტორია სათავეს XX-საუკუნის 60-იანი წლებიდან იღებს. 90-იანი წლების დასაწყისიდან ცენტრი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაექვემდებარა, ხოლო დღევანდელი სახით 2010 წელს ჩამოყალიბდა, როდესაც მას ექვსი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი და თბილისის საავიაციო ქარხანა შეუერთდა. ცენტრის  მიზნები, ამოცანები, ფუნქციები და საქმიანობის სფერო განისაზღვრება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2015 წლის 25 აგვისტოს №25 ბრძანებულებით.   

 

ვებ გვერდი: http://www.delta.gov.ge