დახმარება

საქართველოს თავდაცვის მინიტრის 2013 წლის 12 მარტის #181 ბრძანების საფუძველზე, თავდაცვის სამინიტროში შეიქმნა სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისია, რომელიც განიხილავს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალის და მათი ოჯახის წევრების სამკურნალო ხარჯების დაფინანსების საკითხებს და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს.

 

კომისიას ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრის ორი მოადგილე;

 

კომისიის წევრების შემადგენლობაში არიან: 

 

 • შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში გენერალური შტაბის უფროსის ერთ-ერთი მოადგილე;  

 

 • თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

 

 • თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

 

 • თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

 

 • შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსი;

 

 • შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი;

 

 • თავდაცვის სამინისტროს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი;

 

 • თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ან მოადგილე.

 

2017 წელს, კომისიის გადაწყვეტილებით, თავდაცვის უწყების 215 თანამშრომლის სამკურნალო ხარჯების დასაფინანსებლად  გაცემული თანხების ოდენობამ შეადგინა 912191.27 ლარი.

 

აღნიშნული თანხა შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

 

 • 26 სამოქალაქო პირი- 153166.54 ლარი;              

 

 • 34 სამხედრო მოსამსახურე - 356053.58 ლარი; მათ შორის, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული 3 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრი - 24630.16 ლარი; 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს საომარი მოქმედებების დროს მძიმედ დაჭრილი 6 სამხედრო მოსამსახურე - 13641.54 ლარი; ISAF-ის სამშვიდობო მისიაში დაჭრილი 5 სამხედრო მოსამსახურე - 11241.04 ლარი. 

 

 • თანამშრომელთა 126  ბავშვი - 390193.80 ლარი. მათ შორის, რეაბილიტაციის  2 კურსი გაიარა ცერებრული  დამბლით დაავადებულმა 32-მა ბავშვმა, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 52136.25 ლარი.

 

 • 29 თანამშრომლის ოჯახის წევრი (დედა, მამა, მეუღლე) - 12777.35 ლარი

 

გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრის ინდაქტით,  ერთჯერადი  დახმარება გაიცა 124 მოსამსახურეზე 512427.27 ლარის ოდენობით. მათ შორის,  12 დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრზე გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 105000 ლარი.  

 

 

ISAF-ის სამშვიდობო მისიაში დაჭრილ  18 სამხედრო მოსამსახურეზე გაიცა ერთჯერადი დახმარება, თითოეულზე - 6250 ლარის ოდენობით, სულ - 112500 ლარი.