პროგრამები

 სოციალური დაცვა  

 

თავდაცვის სისტემის ქვაკუთხედს სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალი წარმოადგენს. შეიარაღებული ძალების სიძლიერესა და ბრძოლისუნარიანობას არა მხოლოდ სამხედრო მოსამსახურის ფიზიკური მომზადება და აღჭურვა, არამედ, უპირველესად, მისი პროფესიული განათლება და სოციალური დაცვის გარანტიები, აგრეთვე შეიარაღებული ძალების მიმართ სახელმწიფოს და საზოგადოების დამოკიდებულება განსაზღვრავს. 

 

მოქმედი სამედიცინო და სოციალური პროგრამები   

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, უწყებაში დასაქმებული თანამშრომლებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და საერთაშორისო მისიებში დაჭრილ/დაშავებული და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახებისთვის სხვადასხვა სამედიცინო თუ სოციალური პროგრამას ახორციელებს. 

თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე პროგრამები ითვალისწინებს ზემოხსენებული პირების სამედიცინო მომსახურებას, დასაქმებას, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებასა და სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვას.  

 • თავდაცვის სამინისტროს სამოქალქო ოფისსა და სამხედრო ნაწილებში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებსა და საერთაშორისო მისიებში, ასევე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახებიდან მინიმუმ ერთი წევრია დასაქმებული;
 • დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების შვილებისთვის, პერიოდულად, დღესასწაულებზე (ახალი წელი, ბავშვთა დაცვის დღე, აგვისტოს კვირეული), გასართობი და დასასვენებელი პროგრამები ხორციელდება. ასევე, სხვადასხვა სადღესასწაულო თარიღებთან დაკავშირებით, ოჯახის წევრებზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი კომპენსაციები;
 • თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის კოორდინაციით განხორციელდა და მიმდინარეობს შემდეგი სახის პროგრამები:
 • თავდაცვის სამინისტრო საკუთარი ბიუჯეტიდან აფინანსებს უწყებაში დასაქმებული პირების, როგორც სამხედრო მოსამსახურეების, ასევე სამოქალაქო პირების სამედიცინო დაზღვევას;
 • მოქმედებს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეების შვილების ცერებრული დამბლით დაავადებული ბავშვების (სულ 72 ბავშვი) სარეაბილიტაციო პროგრამა. ამ ეტაპზე პროგრამაში 5 წლამდე ასაკის რვა ბავშვია ჩართული;

ეტაპი 2014 წლის მაისი-ივნისი - სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართული იყო  27 ბავშვი;

II ეტაპი 2014 წლის ოქტომბერი-ნოემბერი - 20 ბავშვი;

III ეტაპი 2015  წლის მაისი-ივნისი - 27 ბავშვი;

IV ეტაპი 2016 წლის იანვარი-თებერვალი - 25 ბავშვი.

 • თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის მოქმედებს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებით დამტკიცებული „C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, სოციალურ კომისიის გადაწყვეტილებით, სამედიცინო დეპარტამენტის შუამდგომლობით დაფინანსდა 15 სამხედრო მოსამსახურე.
 • გორში ფუნქციონირებს გიორგი აბრამიშვილის სახელობის სამხედრო ჰოსპიტალი, რომელიც თავდაცვის უწყებაში დასაქმებულ პირებს სამედიცინო მომსახურებას უწევს უფასოდ, ხოლო ოჯახის წევრებს - შეღავათიან ფასებში. გარდა ამისა, საჭიროების შემთხვევაში ხდება ჰოსპიტალში დასაქმებული ექიმების უცხოეთში გადამზადება.

საქართველოს მასშტაბით არსებული  ქვედანაყოფები უზრუნველყოფილია საჭირო მედიკამენტებით.

 • 2017 წელს საქართველოს მასშტაბით მოქმედი ქვედანაყოფები დამატებით აღიჭურვება ახალი სამედიცინო აპარატურით.
 • 2014 წელს სამედიცინო დეპარტამენტის კოორდინაციით დაიწყო 2008 წელს საქართველო-რუსეთს შორის ომის დროს და სხვადასხვა სამშვიდობო მისიებში დაშავებული/ამპუტირებული 19  სამხედრო მოსამსახურის რეპროთეზირება აშშ-ს „PITER HARSH PROSTETIC“ -ის საპროთეზო კლინიკაში OTTO BOCK-ის  უახლესი ტექნოლოგიის პროთეზებით   (GENIUM X_3 მუხლის პროთეზებითა და მიკროპროცესორიანი ხელის პროთეზი), ასევე, საგარანტიო მომსახურებით უზრუნველყოფა (3 წლის განმავლობაში პროთეზების ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება ექვს თვეში ერთჯერ, საერთო ღირებულება 2,816,519,20 (ორი მილიონ რვაას თექვსმეტი ათას ხუთას ცხარემეტი დოლარი და 20 ცენტი) აშშ დოლარი. 2017 წლიდან ეს პროცესი გაგრძელდა სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის მიერ.
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შპს „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრს“ შორის 2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 49 საპროთეზო - ორთოპედიული მომსახურება ჩაუტარდა 39 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს;
 • 2014 წელს სამედიცინო დეპარტამენტის კოორდინაციით, საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და ავღანეთის სამშვიდობო მისიებში დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები (360) და მათი ოჯახის წევრები (229) რეაბილიტაციის კურსს გადიან მ. მაყაშვილის სახელობის სარეაბილიტაციო ცენტრში (დაბა წეროვანი)  (სულ 589 პირი), რომლეიც 2017 წლიდან  სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის მიერ ხორციელდება. 2017 წლის იანვრიდან დღემდე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი გაიარა  263-მა ქართველმა დაჭრილმა/დაშავებულმა სამხედრო მოსამსახურემ და 153-მა ოჯახის წევრმა (სულ: 416), 108-მა  უკრაინელმა დაჭრილმა/დაშავებულმა სამხედრო მოსამსახურემ და 13-მა ოჯახის წევრმა. ასევე საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაჭრილმა 2 გერმანელმა სამხედრო მოსამსახურემ;
 • 2017-2018 წლებში დაჭრილი/დაშავებული/დაღუპული და მისიაში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეების შვილებმა მონაწილეობა მიიღეს ანაკლიის „მომავლის ბანაკსა“ და ქუთაისის „ რობოტექნიკის” საზაფხულო ბანაკებში ( ჯამში 130 ბავში).
 • დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის შვილებმა (21 ბავშვი) გაიარეს ორ თვიანი ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსი საგანმანათლებლო ორგანიზაცია „ედუ ჰაბში“.
 • ააიპ "მუზეუმების გაერთიანებასთან" შეთანხმების შედეგად წეროვანის სარეაბილიტაციო ცენტრში მყოფი ქართველი და უკრაინელი დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები სისტემატიურად სარგებლობენ 10 მუზეუმის მომსახურებით. 
 • 2017 წლის 27 ივნისს ამოქმედდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდი. ბენეფიციართა კონტინგენტის, ასევე პოტენციური დონორების წრის გაფართოების მიზნით, აუცილებელი გახდა ფონდის განვითარებაზე კერძო სექტორს ეზრუნა.  2017 წლის ივლისში ფონდს სათავეში კომპანია „სილქნეტი“  ჩაუდგა და ფონდს “დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი“ ეწოდა.  ფონდმა დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეებს ფინანსური დახმარება აღმოუჩინა შემდეგ საკითხებზე: დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრების მკურნალობისა და მედიკამენტების შეძენის დაფინანსება; დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურის განათლების დაფინანსება; დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრის განათლების დაფინანსება; დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის საცხოვრებელი სახლის ადაბტირება; დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საცხოვრებელი სახლისთვის სარემონტო სამუშაოების წარმოება. დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისათვის ეთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა. დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის მექანიკური და ელექტრო ეტლების შეძენა.
 • დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ერთობლივი ფინანსური მხარდაჭერით დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის შეძენილ იქნა 6 ელექტრო ეტლი;
 • ორგანიზაციამ ,,საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებს გადასცა 3 მექანიკური ეტლი.
 • მიმდინარე წელს 5 დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს ჩაუტარდა თვალის პროტეზის შეცვლა.
 • ხანდაზმულთა პანსიონატთან „ჩემი ოჯახი“ მიღწეული შეთანხმების შედეგად დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებს გადაეცათ 7 გადასაადგილებელი ყავარჯენი.
 • მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო სამსახურის ტერიტორიაზე (დაბა წეროვანი) აშშ-ს დაფინანსებით დროისთვისაც მიმდინარეობს ახალი, თანამედროვე სტანდარტების სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა. ამასთანავე, მიმდინარეობს არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრის აღჭურვილობის განახლებაზე მუშაობა;
 • შეიარაღებულ ძალებში მუდმივად ტარდება ფსიქოლოგიური შერჩევები, ლექციები და სემინარები. 2018 წლის მონაცემებით, ფსიქოლოგიური შერჩევა ჩაუტარდა შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამსახურში მისაღებ 5171 კანდიდატს. ასევე, მუდმივად ხორციელდება საერთაშორისო მისიებში წამსვლელი და დაბრუნებული პირადი შემადგენლობის (ბატალიონი, ასეული და ოცეული) ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შემოწმება - 2018 წელს შემოწმებულ იქნა 2599 სამხედრო მოსამსახურე; ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური კონსულტირება ჩაუტარდა 18 სამხედრო მოსამსახურეს. ასევე, სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შემოწმება ჩაუტარდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ 435 სამხედრო მოსამსახურეს;
 • საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტთან და ევროპის უნივერსიტეტთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც სეუს 5 სტუდენტმა გაიარა, ხოლო ევროპის უნივერსიტეტის 5 სტუდენტი ამჟამად გადის სასწავლო პრაქტიკას სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტში.
 • 2018 წლის 22 თებერვალს საქართველო - ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის ფარგლებში „ოჯახის მზადყოფნის პროგრამის“ დოკუმენტს ხელი მოაწერეს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა და აშშ-ის ჯორჯიის შტატის ეროვნული გვარდიის სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახების მხარდამჭერი სამსახურის ხელმძღვანელმა, ვიცე-პოლკოვნიკმა მაიკლ ლიპერმა. „ოჯახების მზადყოფნის პროგრამა“ მიზნად ისახავს სამხედრო მოსამსახურეებსა და მათი ოჯახის წევრებზე ზრუნვას, მოტივაციის გაზრდას, ასევე სამშვიდობო მისიაში მყოფი სამხედროების ოჯახის წევრების მხარდაჭერასა და მათი განვითარების ხელშეწყობას.
 • 2018 წლის 23 თებერვალს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის მიერ, ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის (FRG) ფარგლებში, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სპორტულ დარბაზში გაიმართა სამშვიდობო მისიაში წამსვლელი (ავღანეთი)  სამხედრო მოსამსახურეების შვილებისათვის სპორტული ღონისძიება „მხიარული სტარტები“. ღონისძიებაში ჩართული სამიზნე ჯგუფი წარმოდგენილი იყო იმ ეტაპზე გერმანიაში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეების მეუღლეებით და შვილებით (ასაკი- 6-16 წლები). ქ. თბილისიდან და ქ. რუსთავიდან  J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის დახმარებით მოძიებულ იქნა 35 ბავშვი. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ოფისისა (ODC), არველაძეების ფონდისა და საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის  ეროვნული ფედერაციის მხარდაჭერით. „მხიარული სტარტების“ ჩატარების თარიღი დაემთხვა ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის (FRG) ფარგლებში ამერიკული სატრენინგო მობილური ჯგუფის ვიზიტის შემაჯამებელ დღეს.
 • 2018 წლის 5 ოქტომბერს ქ. ქუთაისში მესამე ქვეითი ბრიგადისა და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ბაზაზე სამხედრო მოსამსახურეების შვილებისათვის (40 ბავშვი) გაიმართა სპორტულ-შემეცნებითი ღონისძიება „მომავლის ჯარისკაცები“.
 • 13 დაღუპული სამხედრო მოსამსახურისა და 7 დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის შვილი გადის ინგლისური ენის გრძელვადიან შემსწავლელ კურსს საგანმანათლებლო ცენტრ „ბრიტანული კუთხეში“;
 • სსიპ „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან“ ერთად განხორციელდა არქეოლოგიური ექსპედიციები ნოქალაქევში და ხვამლის მთაზე. ნოქალაქევის ქართულ-ბრიტანულ არქეოლოგიური ექსპედიციაში მონაწილეობა მიიღო 4 დაჭრილმა და დაშავებულმა სამხედრო მოსამსახურემ, ხოლო ხვამლის მთის ექსპედიციაში ჩაერთო  6 სამხედრო მოსამსახურე; აღნიშნული ექსპედიციები მიზნად ისახავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ბრძოლებსა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების რეაბილიტაცია/რესოციალიზაციას.

 

 • სოციალური პროგრამების ფარგლებში, დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების რეაბილიტაციის, რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მიზნით,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები აქვს გაფორმებული სხვადასხვა კერძო კომპანიასთან. კერძოდ, დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულები  და ასევე, ღებულობენ სხვადასხვა სახის შეღავათებს, როგორც ჯანმრთელობის, სამედიცინო და სტომატოლოგიური მომსახურების კუთხით, ასევე  საგანმანათლებლო,  სპორტული დარბაზებისა თუ იურიდიული კონსულტაციის სახით.   
 • დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები დასაქმებულები არიან შპს „ალგანში“ (2 დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრი); შპს „როიალ სერვისში“; კომპანია „ბონჯორნოში“ (5 დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრი); კლინიკა „ეკადენტში“ (ამ ეტაპზე გაიარა მომზადება სულ 10 დაჭრილმა სამხედრო მოსამსახურემ);  შპს „კაპიტალ ქლინინგ სერვისში“; რძის პროდუქტების მწარმოებელ კომპანია შპს “ვიტა პროდუქტში”; შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ (2 დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრი); 
 • დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები სამედიცინო მომსახურებას ღებულობენ შპს „ალგანი დენტში“, სადაც დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებს და მათი ოჯახის წევრებს 50%-იანი ფასდაკლებით უწევენ სტომატოლოგიურ მომსახურებას; შპს „ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა“, რომელიც ანოფთალმის მქონე სამხედროებს და მათი ოჯახის წევრებს უფასო მკურნალობას სთავაზობს. ამ ეტაპზე, ექიმის კონსულტაცია უკვე მიიღო 8-მ და თვალის პროთეზები გადაეცა 3 ანოფთალმის მქონე სამხედრო მოსამსახურეს;
 • ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი(გაუ) დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებს უფასო იურიდიულ კონსულტაციას უწევს. ამ ეტაპზე იურიდიული მომსახურებით 15-მა დაჭრილმა სამხედრო მოსამსახურემ და მათი ოჯახის წევრმა ისარგებლა. ხოლო, სააქციო საზოგადოება “Hualing International Special Economic Zone” -ი დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს სპორტული დარბაზით უფასო მომსახურებას სთავაზობს;
 • დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებშიც სრულიად უფასოდ არიან ჩართულები. მათ შორის, 5 დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურე და მათი  4 ოჯახის წევრი „ბრიტანული ცენტრის“ თბილისის, ბათუმის  და ქუთაისის ფილიალებში გადიან უცხო ენის შემსწავლელ კურსს; ასევე, 5 დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უწყვეტი განათლების პროგრამის ფარგლებში სწავლობენ უცხო ენასა და კომპიუტერულ პროგრამებს, ხოლო 5 დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის 8 შვილმა ინოვაციების განვითარების ცენტრში Front-end Development-ის; Little Bits-ის და Lego Robotics-ის ტრენინგები გაიარა; 
 • დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეების რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მიზნით, 5 დაჭრილი სამხედრო სტაჟირებისა და გადამზადების კურსს გადის გენერალურ შტაბში სხვადასხვა პოზიციაზე (J1, კანცელარია);
 • ISAF-ის მისიაში და 2008 წელს საომარი მოქმედებების დროს დაჭრილმა ორმა სამხედრო მოსამსახურემ სწავლების კურსი გაიარა და შრომითი ხელშეკრულება გაუფორმდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიუროში ინსტრუქტორის პოზიციაზე.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო მოსამსახურეებისთვის დამატებითი პროგრამებისა თუ მომსახურების მისაღებად გეგმავს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმებას როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურებთან.  

 

ჯანმრთელობის დაზღვევა

 

2013 წლიდან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ყველა თანამშრომელი, რიგითი ჯარისკაცი ერთნაირი სადაზვევო პაკეტით სარგებლობს. 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალს სადაზღვევო მომსახურებას უწევს სადაზღვევო კომპანია "ჯი-პი-აი ჰოლდინგი". 

სტანდარტული სადაზღვევო პაკეტი შემდეგი სახის მომსახურებებს მოიცავს: 24 საათიანი სატელეფონო კონსულტაციები კვირაში 7 დღის განმავლობაში; პროფილაქტიკური კვლევის დაფინანსება წელიწადში ორჯერ; გეგმიური და გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება; გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურება; მშობიარობა; გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება; სიცოცხლის დაზღვევა; სამოგზაურო და სხვა ტიპის დაზღვევები. 

სტანდარტული პაკეტი, ყველა სამხედრო და სამოქალაქო პირის ოჯახის წევრების დაზღვევასაც ითვალისწინებს.

 

თავდაცვის სამინისტროში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები 1 მარტიდან ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობენ

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას გადაწყვეტილებით, უწყებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები 2018 წლის 1 მარტიდან ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობენ, ისევე, როგორც შტატიანი თანამშრომლები. 

თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისში, გენერალური შტაბისა და სახმელეთო ჯარების დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებში შრომითი ხელშეკრულებით 1315 პირია დასაქმებული. მათგან 1258 თანამშრომელი სადაზღვევო მომსახურებით ვერ სარგებლობდა. ცვლილების მიხედვით, 1 მარტიდან ხელშეკრულებით დასაქმებული თითოეული პირი დამათი ოჯახის წევრები - მეუღლე და შვილი სს სადაზღვევო კომპანია „ჯი-პი-აი ჰოლდინგსა“ და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბაზისო პაკეტით სარგებლობენ. ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომლებს სადაზღვევო კომპანია იგივე სადაზღვევო პირობებს სთავაზობს, რითაც თავდაცვის სამინისტროს შტატიანი თანამშრომლები სარგებლობენ. 

 

გაზრდილი ანაზღაურება  

 

2013 წლის დასაწყისში, ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ხელფასი 300 დოლარით გაიზარდა. აგრეთვე, სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების თანამშრომლების 89%-ისთვის ანაზღაურება 25%-ით გაიზარდა. 

სახელმწიფო კომპენსაცია 


თავდაცვის სამინისტროს და პრემიერ მინისტრის ინიციატივით, საერთაშორისო მისიებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახებისთვის 100 000 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება დაწესდა. გარდა ამისა, მძიმედ დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეები 7 000 ლარიან, ხოლო ნაკლებად მძიმედ დაჭრილები-3 000 ლარიან დახმარებას იღებენ. ახალი ინიციატივის ფარგლებში, საქართველოს ერთიანობისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლებსა და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახები დამატებით ყოველთვიურ კომპენსაციასაც იღებენ, რომელიც 2014 წელს თვეში 500 ლარით, ხოლო 2015 წლიდან-თვეში 1000 ლარით განისაზღვრა.