სპეციალური ოპერაციების ძალები
სპეციალური ოპერაციების ძალები

flags-spec

 

დებულება | მეთაური

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპეციალური ოპერაციების ძალები არის გენერალური შტაბის სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

 

სპეციალური ოპერაციების ძალების ამოცანაა:

 

 • სპეციალური ოპერაციების და სხვა სამხედრო მხარდამჭერი ოპერაციების ჩატარება;

 

 • გაერთიანებული ოპერაციების პროცესში მონაწილეობა;

 

 • სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფების წვრთნა და მომზადება.

 

 

სპეციალური ოპერაციების  კომპეტენციაა:

 

 • გენერალური შტაბის სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან ურთიერთმოქმედებით გაერთიანებული ოპერატიული დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობა;

 

 • სრული სპექტრის ოპერაციათა გარემოში, სპეციალური ოპერაციების დავალებათა პირდაპირი მოქმედების, სპეციალური რეკოგნოსცირების და სამხედრო დახმარების დაგეგმვა-განხორციელება;

 

 • ძალების მუდმივი მზადყოფნა მკაცრ და შეზღუდულ გარემოში სპეციალური სადაზვერვო და სხვა სამხედრო ოპერაციების შესრულებისათვის, ასევე სამხედრო-სამოქალაქო მოქმედებებში მხარდამჭერი ქვედანაყოფის სახით მონაწილეობისათვის;

 

 • დაქვემდებარებული სტრუქტურული და მიმაგრებული საბრძოლო ქვედანაყოფების ოპერატიულ ტაქტიკური მართვა და კონტროლი;

 

 • კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს ერთიანი ფინანსური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განხორციელების უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებათა დროული შესრულება, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება და თავდაცვის ბიუჯეტის ფორმირებაში მონაწილეობის მიღება;

 

 • დაკისრებული ამოცანების განსახორციელებლად, ძალების ქვედანაყოფების კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება და მათი პროფესიული განვითარებისათვის საბრძოლო მომზადების, საბრძოლო მზადყოფნისა და ბრძოლისუნარიანობის დონის შენარჩუნება და ამაღლება;

 

 • დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებში დისციპლინის დაცვა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება, საბრძოლო ოპერაციების, სასწავლო პროგრამების და გეგმების შემუშავება, ლოგისტიკური, საავტომობილო და სამედიცინო მომსახურება, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით დაქვემდებარებული ქვედანაყოფების დაკომპლექტების კონტროლი, დაქვემდებარებული ქვედანაყოფების ინფორმაციული სისტემებით უზრუნველყოფის დაგეგმვა/განხორციელება;

 

 • შეიარაღებული ძალების, უწყებების და საერთაშორისო პარტნიორების წარმომადგენლობებთან თანამშრომლობა გაერთიანებულ, ერთობლივ და მრავალეროვნულ სამხედრო მოქმედებებში ძალთა მზადყოფნისა და მონაწილეობისათვის;

 

 • ძალებისათვის და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფებისათვის სპეციალური სწავლებების დაგეგმვა, ჩატარება, მონიტორინგი და ანალიზის განხორციელება, ასევე ჩატარებული სწავლებების შემდგომ შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემა;

 

 • წყალზე სამოქმედო არეალში სპეციალური ოპერაციების დავალებათა უზრუნველყოფა;

 

 • სპეციალური ოპერაციებისათვის საცეცხლე მხარდაჭერის განხორციელების დაგეგმვა, ასევე განსაზღვრულ დავალებათა ოპერატიული შესრულებისთვის სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფთა მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

 

 • ძალების სადაზვერვო და უსაფრთხოების საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება, დაქვემდებარებული სადაზვერვო ქვედანაყოფების საქმიანობის ზედამხედველობა, ასევე ძალებზე დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებში დაცვისა და უსაფრთხოების ღონისძიებების კონტროლი; ძალების სტრუქტურული ერთეულების დისლოკაციის ადგილების დაცვა;

 

 • ძალებში საქმისწარმოების (მათ შორის საიდუმლო საქმისწარმოების) განხორციელება/კონტროლი, ასევე საფელდეგერო მომსახურება და დოკუმენტაციის შენახვა/დაარქივება;

 

 • ძალების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

 

 • ძალებში საბრძოლო მომზადების ღონისძიებების დაგეგმვა, ასევე სასწავლო პროგრამების, დოქტრინალური და საველე სახელმძღვანელოების შემუშავების ხელშეწყობადა მისი განხორციელების კონტროლი.