საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკა და გზამკვლევი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და საჭიროებების მიმართ
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკა და გზამკვლევი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და საჭიროებების მიმართ

„საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკა და გზამკვლევი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და საჭიროებების მიმართ“  ასახავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკას და წარმოადგენს პრაქტიკულ გზამკვლევს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და საჭიროებების მიმართ. დოკუმენტი ქმნის კონცეპტუალურ და ფუნქციურ საფუძველს შშმ პირთა უფლებების დაცვასა და სპეციალური საჭიროებების რეალიზებასთან დაკავშირებით სამინისტროს სისტემის ფარგლებში. დოკუმენტი ერთის მხრივ, ინფორმაციას აწვდის პოტენციურ ბენეფიციარებს მათთვის ხელმისაწვდომი სერვისებით სარგებლობისთვის საჭირო პროცედურების შესახებ, ხოლო მეორეს მხრივ, განკუთვნილია იმ პერსონალისთვის, რომელიც პასუხისმგებელია აღნიშნული სერვისების უზრუნველყოფაზე.

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს  პოლიტიკა და გზამკვლევი  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა  უფლებებისა და საჭიროებების მიმართ