ბინების დაკანონება

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ფლობს თავდაცვის უწყების ბალანსზე არსებულ საცხოვრებელ ან არასაცხოვრებელ ფართს და სურს მისი დაკანონება, სპეციალურ კომისიას უნდა წარუდგინოს შემდეგი

დოკუმენტაცია:

 

ა) წერილობითი განაცხადი

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) მემკვიდრეობის მოწმობის დამოწმებული ასლი, თუ განმცხადებელი წარმოადგენს იმ პირის მემკვიდრეს, რომელმაც საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის ფლობის (სარგებლობის) უფლება მიიღო მართლზომიერი მფლობელობის (სარგებლობის) დამადასტურებელი დოკუმენტის (უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ორდერი, საბინაო კომისიის გადაწყვეტილება, სხვა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, აგრეთვე სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლებიც ადასტურებენ შესაბამის ფართობზე მფლობელობის (სარგებლობის) უფლებას) საფუძველზე;

გ) წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი ან დამოწმებული ასლი);

დ) მართლზომიერი მფლობელობის (სარგებლობის) დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო თუ ასეთი დოკუმენტის წარდგენა შეუძლებელია – საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის ფლობის (სარგებლობის) დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი (მაგალითად, აბონენტად აყვანის დოკუმენტი, გადახდის ქვითარი ან/და სხვა);

ე) არანაკლებ სამი მეზობლის ნოტარიულად დამოწმებული განცხადება, რომლითაც დასტურდება ამ დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის ფლობა (სარგებლობა);

ვ) საკადასტრო აგეგმვით/აზომვითი ნახაზი;

ზ) სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ინფორმაცია საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართობზე სანივთო უფლების, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვისა და საგადასახადო გირავნობის/ იპოთეკის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ;

თ) ინფორმაცია/დოკუმენტაცია მშობლების, მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, შვილის/შვილების შესახებ

 

დევნილი, რომელიც ფაქტობრივად ფლობს თავდაცვის უწყების ბალანსზე არსებულ საცხოვრებელ ან არასაცხოვრებელ ფართს და სურს მისი დაკანონება, სპეციალურ კომისიას ზემოაღნიშნულ დოკუმენტაციასთან ერთად დამატებით უნდა წარუდგინოს:

 

ა) წერილობითი განაცხადი

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და დევნილის მოწმობის ასლი;

ბ) სსიპ  – დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც ასახული იქნება შემდეგი

ინფორმაცია:

ბ.ა) დევნილის სტატუსი;

ბ.ბ) დევნილი ოჯახის შემადგენლობა;

ბ.გ) დევნილის/დევნილი ოჯახის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი;

ბ.დ) დევნილის/დევნილი ოჯახის გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შესახებ;

 

 

განცხადების ფორმა