თავდაცვის ატაშეების და წარმომადგენლების დეპარტამენტი
თავდაცვის ატაშეების და წარმომადგენლების დეპარტამენტი

დებულება 


საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ატაშეების და წარმომადგენლების დეპარტამენტი წარმოადგენს სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ დებულებით განსაზღვრული ამოცანების და ფუნქციების შესრულებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

დეპარტამენტის ამოცანებია:

ა) საქართველოს თავდაცვის ატაშეების და სამინისტროს წარმომადგენლების (მათი აპარატების) საქმიანობის კოორდინაცია;

ბ) საზღვარგარეთის ქვეყნების თავდაცვის უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა

 

დეპარტამენტის კომპეტენციებია:

ა) საზღვარგარეთის ქვეყნებსა დასაერთაშორისოორგანიზაციებში,თავდაცვისსფეროშისაქართველოს წარმომადგენლობის (თავდაცვის ატაშეს/წარმომადგენლის აპარატების) ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ბ) სამინისტროს დიპლომატიურ საქმიანობაში მონაწილეობა, საზღვარგარეთის ქვეყნების თავდაცვის უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების დამყარებისა და განვითარების მიზნით, მინისტრის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად;

გ) თავდაცვის ატაშეს/წარმომადგენლის (და მისი აპარატის მოსამსახურეების) კანდიდატების შერჩევაში მონაწილეობა. მომზადების და როტაციის წესით წარგზავნის პროცედურების კოორდინაცია;

დ) თავდაცვის ატაშეს/წარმომადგენლის (და მისი აპარატის) ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის (მათ შორის, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და სამართლებრივი დოკუმენტაციით უზრუნველყოფის) კოორდინაცია;

ე) კომპეტენციის ფარგლებში, საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის წარმოება;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, საპროტოკოლო საქმიანობის წარმოება.