საბრძოლო მზადყოფნის მონიტორინგის სამმართველო
საბრძოლო მზადყოფნის მონიტორინგის სამმართველო

დებულება | სამმართველოს უფროსი

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის საბრძოლო მზადყოფნის მონიტორინგის სამმართველო არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

 

სამმართველოს ფუნქციები და ამოცანებია:

 

  • გენერალური შტაბის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში და სახმელეთო ჯარებში საბრძოლო მზადყოფნის ინსპექტირების განხორციელება და ინსპექტირების გეგმების შემუშავება;

 

  • საბრძოლო მზადყოფნის ინსპექტირების შედეგების საფუძველზე, შეფასებისა და ანალიზის განხორციელება, წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად;

 

  • საბრძოლო მზადყოფნის ინსპექტირების, შეფასებისა და ანალიზის ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და პერიოდული განახლება;

 

  • საბრძოლო მზადყოფნისათვის საჭირო მოთხოვნების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.