კავშირგაბმულობის ცენტრი

დებულება | ცენტრის უფროსი

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობის ცენტრი არის გენერალური შტაბის სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

 

კავშირგაბმულობის ცენტრის ამოცანებია:

 

  • შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად სტრატეგიულ-ოპერატიული დონის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების დროული, უწყვეტი, საიმედო და უსაფრთხო ფუნქციონირება;

 

  • სტრატეგიულ-ოპერატიული დონის კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების ტაქტიკური დონის სისტემებთან ურთიერთქმედება

 

კავშირგაბმულობის ცენტრის კომპეტენციაა:

 

  • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისისა და შეიარაღებული ძალების სტრატეგიულ-ოპერატიული დონის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების მართვა, მათი მიბმა ტაქტიკური დონის სისტემებთან და ამ სისტემების მზადყოფნაში შენარჩუნების კონტროლი;

 

  • სტრატეგიული დონის მართვის პუნქტების კავშირგაბმულობის კვანძების მოწყობა დისლოცირებად და სტაციონარულ პირობებში, ასევე სტაციონარული მართვის პუნქტის კავშირგაბმულობის სისტემების მზადყოფნის შენარჩუნება;

 

  • სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების კომპიუტერული და სატელეფონო ქსელებისა და სისტემების აგება, მომსახურება და ადმინისტრირება დისლოცირებად და სტაციონარულ პირობებში;

 

  • რადიო, რადიოსარელეო, სატელეფონო და საფელდეგერო-საფოსტო კავშირების უზრუნველყოფა დისლოცირებად და სტაციონარულ პირობებში;

 

  • სამინისტროს სამოქალაქო ოფისისა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ძირითადი და ფუნქციური ელექტრონული სერვისების მხარდაჭერა კომპეტენციის ფარგლებში;

 

  • კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების მოქმედებებთან დაკავშირებული საინჟინრო და ტექნიკური მითითებების შესრულება;

 

  • კომპეტენციის ფარგლებში, კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების ზომების გატარება და ანალიზი.