გენერალური შტაბის შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის სამმართველო
გენერალური შტაბის შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის სამმართველო

დებულება | სამმართველოს უფროსი

 

სამმართველოს ამოცანებია:

 

„ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების“ შესახებ ხელშეკრულების, „ღია ცის“ შესახებ ხელშეკრულების,  „სამხედრო ინფორმაციის გლობალური გაცვლისა“ და „ვენის 2011 წლის“ დოკუმენტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების იმპლემენტაცია, ასევე ეუთო-ს, „ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების“ შესახებ ხელშეკრულების „ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის“ (JCG) და „ღია ცის“ ხელშეკრულების „ღია ცის საკონსულტაციო კომისიის“ (OSCC) მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულება.

 

სამმართველოს კომპეტენციაა:

 

ა) შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის სისტემის ფუნქციონირების პროცესის ხელმძღვანელობა, წარმართვა და კოორდინირება;

ბ) შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის სფეროში, „ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების“ შესახებ და „ღია ცის“ ხელშეკრულებებით, ასევე, „ვენის 2011 წლის“ და „სამხედრო ინფორმაციის გლობალური გაცვლის“ დოკუმენტებით განსაზღვრული აქტივობების,  მათ შორის სხვადასხვა ტიპის სავალდებულო/სასწავლო ინსპექციების, ვიზიტებისა და სადამკვირვებლო ფრენების განხორციელება (აქტიური/პასიური კვოტა), როგორც საქართველოში, აგრეთვე აღნიშნული ხელშეკრულებებისა და დოკუმენტის წევრ/მონაწილე სახელმწიფო(ები)ს ტერიტორიაზე, აგრეთვე დადგენილი ინფორმაციის, მათ შორის „სამხედრო გაცვლითი ინფორმაციები“-ს შესაბამის ფორმატში მომზადება და შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით და დიპლომატიური არხების მეშვეობით მიღება-გავრცელება;

გ) ეუთო-ში (OSCE), „ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ“ ხელშეკრულების „ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის“ (JCG) და „ღია ცის“ ხელშეკრულების „ღია ცის საკონსულტაციო კომისიის“ (OSCC) მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულება;

დ) ტექნიკური საშუალებებით მიღებული/გასაგზავნი დოკუმენტების ანალიზი და შესაბამისი ინფორმაციის დროული მომზადება, ასევე, შემოსული ინფორმაციის მონაცემთა ბაზების შექმნა და ფორმალიზებულ ცხრილებში ასახვა;

ე) ეუთო-ს/ნატო-ს და პარტნიორ ქვეყნებში, შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის საკითხებზე გამართულ შეხვედრებში/მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღება, მათ შორის ექსპერტთა სტატუსით;

ვ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, „ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების“ შესახებ და „ღია ცის“ ხელშეკრულებების მონაწილე, ასევე, „ვენის 2011 წლის“ დოკუმენტის წევრი/პარტნიორი სახელმწიფოების შეიარაღების კონტროლის სააგენტოებსა და სავერიფიკაციო ცენტრებთან ურთიერთანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტების გაფორმება;

ზ) შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების (მათ შორის, სხვადასხვა სახის ტრენინგების/ლექცია-სემინარების ჩატარება) დაგეგმვა, აღსრულება, კოორდინირება და მონიტორინგი.