გენერალური შტაბის ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
გენერალური შტაბის ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

დებულება | დეპარტამენტის უფროსი

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ადმინისტრაციული დეპარტამენტი არის გენერალური შტაბის სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

 

დეპარტამენტის ამოცანებია:

 

  • გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობის ყოველდღიური საქმიანობის ხელშეწყობა, გენერალური შტაბის დეპარტამენტებისა და ცალკეული სამმართველოების საქმიანობის კოორდინაცია;

 

  • კომპეტენციის ფარგლებში, გენერალური შტაბის სამართლებრივი და საფინანსო უზრუნველყოფა;

 

  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში საიდუმლოების რეჟიმის დაცვისა და საიდუმლო საქმისწარმოების მონიტორინგი;

 

  • ნატოს კლასიფიცირებული ინფორმაციის ქვერეგისტრის ფუნქციონირება;

 

  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

 

  • კომპეტენციის ფარგლებში, საქმისწარმოების (საიდუმლო/არასაიდუმლო) ორგანიზება და არქივის მართვა.

 

 

საბრძოლო მზადყოფნის მონიტორინგის სამმართველო

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის საბრძოლო მზადყოფნის მონიტორინგის სამმართველო არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

 

 

სამმართველოს ფუნქციები და ამოცანებია:

 

  • გენერალური შტაბის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში და სახმელეთო ჯარებში საბრძოლო მზადყოფნის ინსპექტირების განხორციელება და ინსპექტირების გეგმების შემუშავება;

 

  • საბრძოლო მზადყოფნის ინსპექტირების შედეგების საფუძველზე, შეფასებისა და ანალიზის განხორციელება, წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად;

 

  • საბრძოლო მზადყოფნის ინსპექტირების, შეფასებისა და ანალიზის ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და პერიოდული განახლება;

 

  • საბრძოლო მზადყოფნისათვის საჭირო მოთხოვნების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.