საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მოქალაქეთა მიღება გრძელდება
20 სექტემბერი 2019

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მსურველთა რეგისტრაცია გაგრძელდება 2020 წლის ბოლომდე. შერჩეული კანდიდატებისთვის საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსი ჩატარდება ეტაპობრივად, მიმდინარე წლის განმავლობაში.

 

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 4 წლიანი კონტრაქტით მიიღებიან საქართველოს მოქალაქეები:

 

ა) რომლებსაც არ გაუვლიათ სამხედრო სავალდებულო სამსახური, იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და არ შესრულებიათ 27 წელი;
ბ) რეზერვში მყოფ რიგითთა, კაპრალთა, სერჟანტთა (მიჩმანთა) პირადი შემადგენლობა 35 წლამდე.

სამხედრო მოსამსახურეები ოთხი წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით. ისინი უზრუნველყოფილნი იქნებიან თანამედროვე აღჭურვილობით, მაღალი დონის უფასო სამედიცინო მომსახურებით, ასევე მათი და მათი ოჯახების სოციალური და სამართლებრივი დაცვით. მაღალი ანაზღაურების გარდა, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური კარიერული ზრდის საშუალებასაც იძლევა. სამხედრო მოსამსახურეს ასევე შეუძლია პროფესიული მომზადების დონე უცხოელი და ქართველი ინსტრუქტორების დახმარებით აიმაღლოს, აითვისოს უცხო ენა და მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო ოპერაციებში.

იმისთვის, რომ გახდეს რეკრუტი, მოქალაქე აბარებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტესტს; ასევე გადის სამხედრო სამედიცინო კომისიას. რეკრუტი ირიცხება საწყისი საბრძოლო მომზადების 10 კვირიან კურსზე (BCT – Basic Combat Training). სპეციალურ პროგრამაზე ჩარიცხვის დღიდან რეკრუტი უზრუნველყოფილია კვებით, სამხედრო ფორმით (საველე აღჭურვილობით), სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო მომსახურებითა და განთავსებით.


10 კვირიანი კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში რეკრუტი ქვედანაყოფში თანამდებობაზე ინიშნება. საწყისი საბრძოლო მომზადების სპეციალურ კურსზე რეკრუტი ელემენტარულ სამხედრო უნარ-ჩვევებს ეუფლება და მომზადებას გადის სამხედრო დისციპლინებში:                     

                  

 1. ტაქტიკური მომზადება;
  2. სამხედრო-საინჟინრო მომზადება;
  3. მასობრივი დაზიანების იარაღისგან დაცვა;
  4. ზოგადი საკითხები;
  5. ფიზიკური მომზადება;
  6. სამხედრო-სამედიცინო მომზადება (თეორია და პრაქტიკა);
  7. საერთო საჯარისო წესდებები/სამხედრო კანონები;
  8. სამწყობრო მომზადება;
  9. კავშირგაბმულობა;
  10. საცეცხლე მომზადება (თეორია და პრაქტიკა);
  11. სამხედრო ტოპოგრაფია.

 

განცხადების ჩაბარებისას მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს:


1.პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი);
2. ფოტოსურათი 3X4 - 2 ცალი;
3. სამხედრო ბილეთის ან მიწერის მოწმობის ასლი;
4. დაბადების მოწმობის ასლი.

 

საკონტრაქტო სამსახურისათვის კანდიდატების შერჩევის პერიოდში მოქალაქეს აქვს კანდიდატის სტატსი რომლის დროსაც წარმოადგენს საბუთებს პირადი საქმის შესადგენად:

 

1.ნამსახურების ნუსხა (გაიცემა სამხედრო განყოფილებაში);
2. გასაწვევი პირის განცხადება;
3. ანკეტა (შეივსება სამხედრო განყოფილებაში);
4. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და დაბეჭდილი);
5. დაბადების მოწმობის ასლი;
6. პირადობის მოწმობის ასლი;
7. განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მოწმობის ასლი;
8. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი;
9. შვილების დაბადების მოწმობის ასლი;
10. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები;
11. მართვის მოწმობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
12. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ გაცემული);
13. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ (,,MMR“- წითელა, წითურა, ყბაყურა: ,,TD”-ტეტანუსი-დიფტერია);
14. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ (ლაბორატორიულად შემოწმებული);
15. ცნობა ნასამართლობის შესახებ;
16. ცნობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან (სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ);
17. შრომის წიგნაკის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
18. მიღებული სერტიფიკატის ასლი;
19. სამხედრო ბილეთი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (ასლი და დედანი);
20. ფოტოსურათი 3X4 - 4 ცალი (ფერადი და ელექტრონული ვერსია CD).

 

საბუთების მიღება წარმოებს 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. 

 

რეგისტრაციის ადგილები:

 

 1. ქ. თბილისი, ეროვნულ გვარდიაში მის: ვ.გორგასლის ქ. 89; 
 2. ქ. გორი, ეროვნული გვარდიის რეკრუტირების ცენტრი; მის: ცხინვალის გზატკეცილი მე-2 კ/მ. (I ქვ. ბრ. დის. ადგილი)
 3. ქ. ქუთაისი, ეროვნული გვარდიის რეკრუტირების ცენტრი; მის: ახალგაზრდობის გამზირი N1; (მე-3 ქვ. ბრ. დის. ადგილი).
 4. ქ. სენაკი, დასავლეთ სარდლობის მე-2 ქვეითი ბრიგადა; მის: ცერცვაძის ქ. N1;
 5. ქ. ბათუმი; ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებული ბრიგადა (ადლია); მის: ადლიის ქ. N76;
 6. ქ. ახალციხე, წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის მხარდამჭერი ცენტრი ,,ორფოლო" (სამხრეთი); მის: კოსტავას ქ, სამხედრო ქალაქი N1
 7. ქ. თელავი, ეროვნული გვარდიის მე-20 კადრირებული ბრიგადა; მის: თამარის ქუჩა, N36

 

ტელ: 595 05 06 73; 595 06 03 44, 032 275 26 44.

 

ონლაინ რეგისტრაცია: onlinebct.mod.gov.ge

 

ვიდეო რეპორტაჟი