საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მოქალაქეთა მიღება გრძელდება
7 აგვისტო 2018

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მსურველთა რეგისტრაცია გაგრძელდება 2019 წლის ბოლომდე. შერჩეული კანდიდატებისთვის საწყისი საბრძოლო მომზადების ((BCT) კურსი ჩატარდება ეტაპობრივიდ, მიმდინარე წლის განმავლობაში.

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 4 წლიანი კონტრაქტით მიიღებიან საქართველოს მოქალაქეები:

ა) რომლებსაც არ გაუვლიათ სამხედრო სავალდებულო სამსახური, იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და არ შესრულებიათ 27 წელი;
ბ) რეზერვში მყოფ რიგითთა, კაპრალთა, სერჟანტთა (მიჩმანთა) პირადი შემადგენლობა 35 წლამდე.

სამხედრო მოსამსახურეები ოთხი წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით. ისინი უზრუნველყოფილნი იქნებიან თანამედროვე აღჭურვილობით, მაღალი დონის უფასო სამედიცინო მომსახურებით, ასევე მათი და მათი ოჯახების სოციალური და სამართლებრივი დაცვით. მაღალი ანაზღაურების გარდა, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური კარიერული ზრდის საშუალებასაც იძლევა. სამხედრო მოსამსახურეს ასევე შეუძლია პროფესიული მომზადების დონე უცხოელი და ქართველი ინსტრუქტორების დახმარებით აიმაღლოს, აითვისოს უცხო ენა და მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო ოპერაციებში.

იმისთვის, რომ გახდეს რეკრუტი, მოქალაქე აბარებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტესტს; ასევე გადის სამხედრო სამედიცინო კომისიას. რეკრუტი ირიცხება საწყისი საბრძოლო მომზადების 10 კვირიან კურსზე (BCT – Basic Combat Training). სპეციალურ პროგრამაზე ჩარიცხვის დღიდან რეკრუტი უზრუნველყოფილია კვებით, სამხედრო ფორმით (საველე აღჭურვილობით), სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო მომსახურებითა და განთავსებით.


10 კვირიანი კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში რეკრუტი ქვედანაყოფში თანამდებობაზე ინიშნება. საწყისი საბრძოლო მომზადების სპეციალურ კურსზე რეკრუტი ელემენტარულ სამხედრო უნარ-ჩვევებს ეუფლება და მომზადებას გადის სამხედრო დისციპლინებში:
1. ტაქტიკური მომზადება;
2. სამხედრო-საინჟინრო მომზადება;
3. მასობრივი დაზიანების იარაღისგან დაცვა;
4. ზოგადი საკითხები;
5. ფიზიკური მომზადება;
6. სამხედრო-სამედიცინო მომზადება (თეორია და პრაქტიკა);
7. საერთო საჯარისო წესდებები/სამხედრო კანონები;
8. სამწყობრო მომზადება;
9. კავშირგაბმულობა;
10. საცეცხლე მომზადება (თეორია და პრაქტიკა);
11. სამხედრო ტოპოგრაფია.

განცხადების ჩაბარებისას მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს:


1.პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი);
2. ფოტოსურათი 3X4 - 2 ცალი;
3. სამხედრო ბილეთის ან მიწერის მოწმობის ასლი;
4. დაბადების მოწმობის ასლი.

საკონტრაქტო სამსახურისათვის კანდიდატების შერჩევის პერიოდში მოქალაქეს აქვს კანდიდატის სტატუსირომლის დროსაც წარმოადგენს საბუთებს პირადი საქმის შესადგენად:

1.ნამსახურების ნუსხა (გაიცემა სამხედრო განყოფილებაში);
2. გასაწვევი პირის განცხადება;
3. ანკეტა (შეივსება სამხედრო განყოფილებაში);
4. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და დაბეჭდილი);
5. დაბადების მოწმობის ასლი;
6. პირადობის მოწმობის ასლი;
7. განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მოწმობის ასლი;
8. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი;
9. შვილების დაბადების მოწმობის ასლი;
10. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები;
11. მართვის მოწმობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
12. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ გაცემული);
13. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ (,,MMR“- წითელა, წითურა, ყბაყურა: ,,TD”-ტეტანუსი-დიფტერია);
14. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ (ლაბორატორიულად შემოწმებული);
15. ცნობა ნასამართლობის შესახებ;
16. ცნობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან (სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ);
17. შრომის წიგნაკის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
18. მიღებული სერტიფიკატის ასლი;
19. სამხედო ბილეთი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (ასლი და დედანი);
20. ფოტოსურათი 3X4 - 4 ცალი (ფერადი და ელექტრონული ვერსია CD).

საბუთების მიღება წარმოებს 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. დაინტერესებულმა პირებმა დასავლეთ საქართველოში რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ქუთაისის მესამე ქვეითი ბრიგადის, სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადისა და ბათუმის ადლიის ბატალიონის სარეგისტრაციო პუნქტებს. თბილისში, მხარდამჭერ ცენტრ „კრწანისს“. თელავში, მეოცე კადრირებულ ბრიგადას. ახალქალაქში, საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრს. შიდა ქართლი, გორი I ქვეითი ბრიგადა 595 05 06 85 595 05 06 73 

ონლაინ რეგისტრაციისთვის: onlinebct.mod.gov.ge

 

ვიდეო რეპორტაჟი